1 CORINTO 6

1Kon ang isa sa inyo may kasuayon batok sa isa ka utod, ngaa bala nga ginadala niya sa pagano nga mga hukom, sa baylo nga ipahusay niya sa mga tumoluo? 2Wala bala kamo makahibalo nga ang mga tumoluo magahukom sang kalibutan? Gani, kon kamo amo ang magahukom sang kalibutan, indi bala kamo makasarang sa paghukom sang diutay nga mga bagay? 3Wala bala kamo makahibalo nga kita ang magahukom sang mga anghel? Daw ano pa gid ang mga butang sining kabuhi! 4Abi kon may mahanabo nga tagsubong sina nga mga butang, dalhon bala ninyo ina sa atubangan sang mga wala ginatahod sa iglesia agod ila paghukman? 5Makahuloya sa inyo! Matuod gid nga may yara nga isa nga maalam nga tawo sa tunga ninyo nga makahusay sang kaawayon sang mga kautoran! 6Pero kamo nga mag-utod nagaasuntohanay, kag ginapahukman ninyo ini sa hukom nga di-tumoluo! 7Ang inyo pag-asuntohanay nagapakita nga may kakulangan gid kamo. Indi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makasayop sa inyo? Indi bala nga maayo pa nga ang iban lang ang makapangawat sa inyo? 8Pero kamo inyo ang nagahimo sing sayop sa isa kag isa, kag nagakinawatay, bisan pa sa inyo mga kautoran! 9Nakahibalo gid kamo nga ang malaut indi makapanubli sang Ginharian sang Dios. Indi ninyo pagbuanga ang inyo kaugalingon! Ang mga makihilawason, ang mga nagasimba sa mga diosdios, ukon nagapanginbabayi, ukon nagapanginlalaki, ukon mga lalaki nga nagapakighilawas sa pareho nila nga lalaki, 10ukon ang mga nagapangawat, ukon mga maibugon, ukon mga palahubog, ukon mga mapasipalahon, ukon mga makawat, wala gid sing isa sini sa ila nga makapanubli sang Ginharian sang Dios. 11Ang iban sa inyo pareho anay sini nga mga tawo. Pero natinluan na kamo sa sala. Nahalad na kamo sa Dios kag ginpakamatarong sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo kag sang Espiritu sang aton Dios. 12Ayhan may magasiling, “Tugot sa akon ang paghimo sang bisan ano.” Husto ina, pero indi ang tanan maayo para sa imo. Makasiling ako, “Tugot sa akon ang paghimo sang bisan ano,” pero indi ako magpaulipon sa bisan ano. 13Ayhan may isa pa gid nga magasiling, “Ang kalan-on para sa tiyan kag ang tiyan para sa kalan-on.” Husto man ina, pero ang Dios magalaglag sa ila. Ang lawas sang tawo indi para sa pagpakighilawas, kundi ang iya lawas para sa Ginoo, kag ang Ginoo para sa iya lawas. 14Ginbanhaw sang Dios ang Ginoo, kag paagi sa gahom sang Dios pagabanhawon man niya kita. 15Nakahibalo bala kamo nga ang inyo mga lawas bahin sang lawas ni Cristo? Kuhaon ko bala ang isa ka bahin sang lawas ni Cristo kag himuon nga bahin sang lawas sang isa ka malain nga babayi? Indi ina mahimo! 16Ukon, wala bala kamo makahibalo nga ang tawo nga nagahilawas sa isa ka malain nga babayi nangin-isa ka lawas sa iya? Ang kasulatan nagasiling sing maathag, “Ang duha mangin-isa ka lawas.” 17Pero ang nagahiusa sa Ginoo mangin-isa sila sa espiritu. 18Likawi ninyo ang pagpakighilawas. Ang iban nga sala nga mahimo sang tawo wala sing kahilabtanan sa lawas, pero ang tawo nga nagapakighilawas nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas. 19Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo? Indi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. 20Ginbakal niya kamo sa daku nga bili. Gani, gamita ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\