1 CORINTO 7

1Karon, amo ini ang masiling ko nahanungod sang mga butang nga ginsulat ninyo. Maayo sa isa ka tawo nga indi magpangasawa. 2Pero tungod kay madata ang pagpakighilawas, dapat nga ang tagsa ka lalaki may iya nga kaugalingon nga asawa kag ang tagsa ka babayi may iya nga kaugalingon nga bana. 3Ang lalaki dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya asawa subong bana, kag ang babayi dapat maghatag sang iya kaugalingon sa iya bana subong asawa, kag ang tagsa sa ila dapat maghatag sing kabulosgan sa isa kag isa. 4Ang asawa indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas, kundi ang bana. Subong man, ang bana indi ang tag-iya sang iya kaugalingon nga lawas, kundi ang asawa. 5Indi kamo magdumiliay sang inyo kaugalingon sa kinaugali sang pag-asawahay, luas kon magkasugtanay kamo sa sini nga bagay nga indi lang anay, agod nga magamit ninyo ini nga tion sa pagpangamuyo. Pero magbalik kamo sa kinaugali sang pag-asawahay, kay basi panulayon kamo ni Satanas kon indi kamo makapugong sang inyo kaugalingon. 6Ginahambal ko ini sa inyo indi nga isa ka sugo, kundi isa ka pahanugot. 7Kon sa bagay, luyag ko nga tanan kamo manginsubong sa akon. Pero ang tagsatagsa may pinasahi nga bugay halin sa Dios. Lain nga bugay ang ginhatag para sa isa ka tawo kag lain man ang ginhatag para sa isa. 8Karon ginasiling ko ini sa mga wala sing bana ukon asawa, kag sa mga balo, nga maayo pa sa inyo nga magpadayon kamo sa pagpangabuhi sing isahanon pareho sa akon. 9Pero kon indi kamo makapugong sang inyo balatyagon magpangasawa ukon magpamana kamo. Kay mas maayo pa nga magpangasawa ukon magpamana kamo sang sa mag-antos kamo tungod sang pagsilabo sang inyo kailigbon. 10Sa mga nagaasawahay may sugo ako. Indi ini akon, kundi iya sang Ginoo. Ang asawa indi magbulag sa iya bana. 11Pero kon magbulag sia, indi na sia magpamana, ukon indi gani mag-uliay sila. Ang bana indi magbulag sa iya asawa. 12Sa iban nagasiling ako (akon lang ini kag indi iya sang Ginoo): kon ang isa ka tumoluo may asawa nga di-tumoluo, kag kon ang asawa mismo sugot man sa pagpuyo sa iya bana, indi pagbulagan sang bana ina nga asawa. 13Kag kon ang isa ka tumoluo nga babayi may bana nga di-tumoluo, kag kon ang bana mismo sugot man sa pagpuyo sa iya, indi pagbulagan sina nga asawa ang iya bana. 14Kay ang di-tumoluo nga bana ginabaton sang Dios tungod sang iya paghiusa sa iya asawa, kag ang di-tumoluo nga asawa ginabaton sang Dios tungod sang iya paghiusa sa iya bana. Kay kon indi amo ini, ang ila kabataan manginkatulad sang kabataan sang mga di-tumoluo. Pero kay amo ini, ginabaton sila sang Dios. 15Ugaling kon ang di-tumoluo luyag magbulag sa tumoluo, pabulaga sia. Sa amo nga kahimtangan ang tumoluo nga lalaki ukon babayi hilway sa pagpili. Kay ang Dios nagtawag sa inyo sa pagkabuhi sa paghidait. 16Paano bala ang pagkahibalo mo, tumoluo nga asawa, nga ayhan paagi sa imo maluwas ang imo bana? Ukon ano bala ang pagkahibalo mo, tumoluo nga bana, nga ayhan paagi sa imo maluwas ang imo asawa? 17Ang tagsatagsa dapat magkabuhi suno sa bugay nga ginhatag sa iya sang Dios, kag suno sa iya kahimtangan sang pagtawag sa iya sang Dios. Amo ini nga pagsulondan ang ginatudlo ko sa tanan nga mga iglesia. 18Kon ang tinuli nga tawo nagbaton sang panawag sang Dios, indi kinahanglan nga taguon niya ang iya pagkatinuli. Kon ang wala matuli nga tawo nagbaton sang panawag sang Dios, indi na kinahanglan nga magpatuli pa sia. 19Kay ang pagpatuli ukon ang di-pagpatuli indi importante. Ang importante amo ang pagtuman sang mga kasugoan sang Dios. 20Ang tagsa ka tawo dapat magpadayon sa iya kahimtangan sang pagbaton niya sang panawag sang Dios. 21Ulipon ka bala sang pagtawag sa imo sang Dios? Sigi lang, bisan ulipon ka, pero kon may kahigayunan ka nga manginhilway, himusli ini nga kahigayunan. 22Kay ang ulipon nga gintawag sang Ginoo, ginhilway sang Ginoo. Sa amo man nga bagay, ang hilway nga tawo nga gintawag ni Cristo ulipon ni Cristo. 23Ang Dios nagbakal sa inyo sa daku nga bili. Gani, indi kamo magmangin-ulipon sang mga tawo. 24Mga kautoran, ang tagsatagsa magpadayon sa pagkabuhi upod sa Dios, suno sa iya kahimtangan sang pagtawag sa iya. 25Karon nahanungod sa wala sing bana ukon asawa, wala ako sing sugo halin sa Ginoo, pero nagahatag ako sang akon panghunahona subong isa nga sarang masaligan tungod sang kaluoy sang Dios. 26Tungod sang mga kabudlayan karon, kon sa akon lang maayo pa nga ang isa ka tawo magpadayon sa iya kahimtangan karon. 27May asawa ka bala? Indi na sia pagbulagi. Wala ka bala sing asawa? Indi ka na lang magpangasawa. 28Pero kon mangasawa ka gid man, indi ka makasala. Kon ang dalaga magpamana, indi man sia makasala. Pero luyag ko kuntani nga malikawan ninyo ang adlaw-adlaw nga palaligban sang may asawa ukon bana. 29Mga utod, amo ini ang buot ko silingon: diutay na lang ang tion nga nabilin. Sugod karon ang may mga asawa magkabuhi nga daw wala sing asawa, 30ang mga nagakalisod subong nga daw wala man sila sing kalisod, ang mga nagakalipay subong nga daw wala man sila sing kalipay, ang mga nagabakal subong nga daw wala man sila sing binaklan, 31kag ang nagagamit sang mga pagkabutang sining kalibutan magkabuhi subong nga daw wala man sila nagagamit sini. Kay ang kahimtangan karon nagapakita nga ining kalibutan indi na gid magdugay. 32Luyag ko nga mahilway kamo sa libog. Ang wala sing asawa nagakabalaka nahanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay nagatinguha sia sa paglipay sa Ginoo. 33Pero ang may asawa nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag sia maglipay sang iya asawa. 34Gani, ang may asawa nabutang sa tungatonga. Ang dalaga ukon ang wala sing bana nagakabalaka nahanungod sa mga hilikuton sang Ginoo, kay luyag niya ihalad ang iya lawas kag espiritu. Pero ang may bana nagakabalaka sa mga butang sining kalibutan, kay luyag sia maglipay sang iya bana. 35Nagasiling ako sini, kay luyag ako magbulig sa inyo. Wala ako nagapugong sa inyo, kundi luyag ko nga himuon ninyo kon ano ang husto kag nagakabagay, kag ihalad ninyo ang inyo kaugalingon sing bug-os sa pag-alagad sa Ginoo nga wala sing ginaulikdan. 36Karon, nahanungod sa kalaslon nga nagkasugtanay nga indi na lang mag-asawahay, kon ang lalaki nagabatyag nga indi matarong ang iya ginahimo sa iya nobya, kon indi sia makapugong sang pagsilabo sang iya kailigbon, kag nagabatyag sia nga kinahanglan mag-asawahay sila, ti maayo pa nga magpakasal na lang sila kon luyag niya. Indi ini sala. 37Pero kon ang lalaki nga bisan wala ginapilit nagtapat sa iya kaugalingon nga indi sia magpangasawa, kag makapugong man lang sia sang iya kaugalingon, kag nakapamat-od na sing bug-os kon ano ang iya himuon, ti maayo gid ang iya ginahimo kon indi niya pagpangasaw-on ang iya nobya. 38Gani maayo man ang ginahimo sang tawo nga nagapangasawa sang iya nobya, pero mas maayo pa gid ang ginahimo sang tawo nga wala nagapangasawa sang iya nobya. 39Ang may bana indi makapamana liwat kon buhi pa ang iya bana. Kon ang iya bana patay na, ti makapamana na sia sang lalaki nga iya naluyagan, pero kinahanglan nga magpamana sia sang isa ka tumoluo. 40Pero mas malipayon pa gid sia kon indi na sia magpamana. Akon lang ini panghunahona, pero nagapati ako nga ginaupdan man ako sang Espiritu sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\