1 CORINTO 8

1Karon, amo ini ang akon masiling nahanungod sa mga kalan-on nga nahalad sa mga diosdios. Matuod nga tanan kita may ihibalo suno sa ginasiling. Ugaling ini nga ihibalo nagahatag sing bugal sa tawo, pero ang gugma nagapabakod. 2Ang tawo nga nagahunahona nga may nahibaluan sia, sa pagkamatuod wala pa niya mahibaloi ang dapat niya mahibaluan. 3Pero ang tawo nga nagahigugma sa Dios nakilala sang Dios. 4Gani, nahanungod sa mga kalan-on nga nahalad sa mga diosdios, nakahibalo kita nga ang diosdios wala sing pulos sa kalibutan. Kay may isa lamang ka Dios. 5Kay bisan nga may ginatawag nga mga “dios” sa langit ukon sa duta, kag bisan nga may madamo nga mga “dios” kag mga “ginoo,” 6pero sa aton may isa lamang ka Dios, ang Amay, nga amo ang nagtuga sang tanan nga mga butang, kag kita nagakabuhi sa iya. Kag may isa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo, nga paagi sa iya gintuga ang tanan nga mga butang kag paagi sa iya kita nagakabuhi. 7Pero indi ang tanan nakahibalo sini nga kamatuoran. May mga tawo nga naanad gid sa mga diosdios, sa bagay nga tubtob karon kon magkaon sila sini nga kalan-on nagahunahona pa sila nga ini nahalad sa diosdios. Tungod kay ang ila konsyensya maluya, nagabatyag sila nga nadagtaan sila sini nga pagkaon. 8Ang kalan-on indi makapahamuot sa aton sa Dios. Kon indi kita magkaon wala man kita kapiyerdihan, kon magkaon kita wala man kita sing ganansya. 9Ugaling mag-andam kamo, basi nga ining inyo kahilwayan sa paghimo bisan ano lang manginkabangdanan sang pagpakasala sang mga maluya sing pagtuo. 10Kay kon ang isa ka tawo nga may maluya sing konsyensya makakita sa imo nga may “ihibalo” nga nagakaon sa templo sang diosdios, indi bala ini magaganyat sa iya sa pagkaon sang kalan-on nga nahalad sa mga diosdios? 11Gani ining maluya nga tawo nga imo utod nga ginpanginmatyan ni Cristo, mawala tungod sa imo nga may “ihibalo”! 12Kag sa sini nga paagi magapakasala kamo batok kay Cristo tungod sang inyo pagpakasala batok sa inyo mga utod kag sang inyo pagpilas sang ila maluya nga konsyensya. 13Kon ang kalan-on manginkabangdanan sang pagpakasala sang akon utod, indi na ako magkaon sang karne nga nahalad sa mga diosdios agod indi makasala ang akon utod tungod sa akon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\