1 CORINTO 9

1Indi bala ako isa ka hilway nga tawo? Indi bala ako isa ka apostol? Wala ko bala makita si Jesus nga aton Ginoo? Indi bala kamo bunga sang akon pagpangabudlay sa Ginoo? 2Bisan nga ang iban wala nagakilala sa akon nga apostol, pero kamo inyo nagakilala nga ako apostol, kay ang inyo kabuhi sa Ginoo nagapamatuod nga ako isa ka apostol. 3Ang akon sabat sa nagausisa sa akon amo ini: 4Wala bala kami sing kinamatarong sa pagkaon kag pag-inom tungod sang amon pagpangabudlay? 5Wala bala kami sing kinamatarong sa pagdala sing tumoluo nga asawa sa amon mga pagpanglakaton subong sang ginahimo sang mga utod sang Ginoo, kag ni Pedro kag sang iban nga mga apostoles? 6Ukon kami lang bala ni Bernabe ang dapat magpangabudlay para sa amon pangabuhian? 7May soldado bala nga sia ang nagagasto sang iya pag-alagad sa banwa? May tawo bala nga nagatanom sang ubas kag wala nagakaon sang iya bunga? May manugtatap bala sang mga hayop nga wala nagapulos sang gatas sang iya mga hayop? 8Indi kamo magsiling nga tawuhanon lang ini nga panghunahona, kay amo man ini ang ginasiling sang Kasugoan. 9Nasulat sa Kasugoan ni Moises ang masunod, “Indi pagbusali ang baka nga nagalinas sang inani.” Karon, nahanungod bala sa baka ang ginahambal sang Dios, 10ukon kita man bala ang iya ginapatungdan sang pagsiling niya sini? Matuod gid nga ginsulat ini para sa aton! Ang tawo nga nagaarado kag ang tawo nga nagaani nagapaabot nga may parti sila sang patubas. 11Nakapanggas kami sing espirituhanon nga binhi sa inyo. Tama gid bala kon mag-ani kami sa inyo sang mga butang nga kinahanglanon sang amon lawas? 12Kon ang iban may kinamatarong sa pagpaabot sini sa inyo, indi bala nga kami may labaw pa nga kinamatarong? Pero wala kami maghimulos sini nga kinamatarong. Sa baylo, ginbatas namon ang tanan, agod indi namon masablagan ang Maayong Balita nahanungod kay Cristo. 13Nakahibalo gid kamo nga ang mga tawo nga nagaalagad sa templo nagakuha sang ila pangabuhian sa templo, kag ang naga-alagad sa altar may bahin sang mga ginhalad sa altar. 14Sa amo man nga bagay, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagawali sang Maayong Balita magkuha sang ila pangabuhian halin sa ila ginapangabudlayan. 15Pero wala ako maghimulos sini nga mga kinamatarong, kag wala man ako nagasulat sini agod maangkon ko ang akon mga kinamatarong. Maayo pa nga mapatay ako, sang sa kuhaon sang iban ang akon kinamatarong sa pagpabugal! 16Wala ako sing kinamatarong sa pagpabugal tungod kay nagawali ako sang Maayong Balita. Kon sa bagay, katungdanan ko ang pagwali sang Maayong Balita. Kailo man ako kon indi ko pag-iwali ang Maayong Balita! 17Kon ang pagwali ginahimo ko sa akon lamang luyag, ti magapaabot ako sing suhol. Pero tungod nga ginahimo ko ini subong nga isa ka tulomanon, nagakahulogan nga ginahimo ko ini subong nga hilikuton nga gintugyan sa akon sang Dios. 18Karon, ano ang akon suhol? Ang akon suhol amo ang kalipay nga wala ako nagapabayad sa akon pagwali sang Maayong Balita, kag wala ako nagagamit sang akon mga kinamatarong, agod bayaran ako sa akon pagpangabudlay para sa Maayong Balita. 19Hilway ako nga tawo kag indi ulipon sang bisan sin-o. Pero ginahimo ko ang akon kaugalingon nga ulipon sang tanan, agod madamo ang madala ko sa Ginoo. 20Kon nagapangabudlay ako kaupod sa mga Judio, nagginawi ako subong nga Judio, agod madala ko sila sa Ginoo. Kag bisan nga ako akon wala masakop sang Kasugoan ni Moises, sa akon pagpangabudlay sa ila nga nasakop sang Kasugoan nagginawi ako subong sa ila, agod madala ko sila sa Ginoo. 21Sa amo man nga bagay, kon nagaupod ako sa mga Gentil, nagginawi ako kasubong nila nga wala masakop sa Kasugoan sang mga Judio, agod madala ko sila sa Ginoo. Ini wala nagakahulogan nga wala ko ginatuman ang kasugoan sang Dios, kay sa pagkamatuod gid, nasakop ako sang kasugoan ni Cristo. 22Sa mga maluya sing pagtuo nanginkasubong ako sang isa sa ila, agod madala ko sila sa Ginoo. Gani, nanginkasubong ako nila sa tanan nga mga bagay sa sining nanuhaytohay nga mga tawo, agod nga maluwas ko ang iban sa ila bisan sa ano nga paagi. 23Ginahimo ko ini tanan tungod sa Maayong Balita, agod nga makaambit man ako sang mga kaayuhan sini. 24Nakahibalo gid kamo nga sa palumba, nagaentra ang tanan nga mga manugdalagan, pero isa lang sa ila ang makabaton sing premyo. Gani magdalagan kamo agod nga makuha ninyo ang premyo. 25Ang tagsa ka humalampang nga nagahanas nagasunod sing maid-id sang mga tulomanon, agod makoronahan sia sang korona nga umalagi lamang. Pero kita aton nagahimo sini, agod makaangkon sang korona nga nagapadayon. 26Amo ina nga nagadalagan ako sing tadlong padulong sa ginatapusan sang palumba, kag amo man ina nga kasubong ako sang boksidor nga wala nagasumbag sang hangin. 27Ginapaanad ko ang akon lawas sa mga sumbag kag ginadisiplina ko ini, kay basi sa tapos ako makaagda sa iban sa palumba ako akon sikwayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\