1 JUAN 1

1Nagasulat kami sa inyo nahanungod sang Pulong sang kabuhi nga yara na nga daan halin pa sa ginsugoran. Amon ini nabatian, kag nakita sang amon mga mata. Huo, amon ini nakit-an, kag nakaptan sang amon mga kamot. 2Sang ginpahayag ini nga kabuhi, amon ini nakita. Gani nagahambal kami nahanungod sini kag nagasugid sa inyo nahanungod sang kabuhi nga wala sing katapusan nga upod anay sa Amay, kag ginpahayag ini sa amon. 3Ang amon nakit-an kag nabatian ginasugid man namon sa inyo, agod kamo makabuylog sa amon sa pagpakighiusa upod sa Amay kag sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. 4Ini amon ginasulat, agod nga ang amon kalipay manginbug-os. 5Karon amo ini ang balita nga amon nabatian gikan sa iya Anak kag amon ginabantala sa inyo: ang Dios kapawa kag wala gid sing kadudolman sa iya. 6Gani, kon magsiling kita nga may pagpakighiusa kita sa iya, pero nagakabuhi kita gihapon sa kadudolman, nagabutig kita sa aton mga ginahambal kag mga ginahimo. 7Pero kon kita nagakabuhi sa kapawa, subong nga ang Dios yara sa kapawa, ti may paghiliusa kita sa isa kag isa, kag ang dugo ni Jesus nga iya Anak nagatinlo sa aton sa tanan nga mga sala. 8Kon magsiling kita nga wala kita sing sala, ginadayaan naton ang aton kaugalingon kag ang kamatuoran wala sa aton. 9Pero, kon ituad ta ang aton mga sala sa Dios, tumanon niya ang iya ginsaad kag himuon niya ang nagakaigo: patawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. 10Kon magsiling kita nga wala gid kita makasala, ginahimo naton ang Dios nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\