1 JUAN 2

1Ginasulat ko ini sa inyo, mga anak ko, agod nga indi kamo magpakasala. Pero kon may yara nga makasala, may mananabang kita sa atubangan sang Amay, si Jesu-Cristo, ang matarong. 2Kay si Cristo mismo amo ang paagi nga mapatawad ang aton mga sala, kag indi lang ang aton mga sala, kundi ang mga sala man sang tanan nga mga tawo. 3Kon kita nagatuman sang mga sugo sang Dios, ti, pat-od gid kita nga kilala naton sia. 4Kon may isa nga magsiling, “Nakilala ko gid sia,” pero wala sia nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tawo butigon kag ang kamatuoran wala sa iya. 5Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios, amo ang tawo nga ang iya gugma sa Dios nahimpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. 6Ang nagasiling nga sia nagakabuhi sa Dios, kinahanglan magkabuhi sia pareho kay Jesu-Cristo. 7Mga hinigugma ko, indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa inyo, kundi ini amo ang daan nga sugo nga inyo nabaton halin pa sa ginsugoran. Ang daan nga sugo amo ang pulong nga inyo na nabatian. 8Sa isa ka bagay, ang sugo nga ginasulat ko sa inyo bag-o, kag ang iya kamatuoran sini makit-an sa kay Cristo kag sa inyo man. Kay ang kadudolman nagataliwan, kag ang matuod nga kapawa nagasilak na. 9Ang nagasiling nga yara sia sa kapawa, pero nagadumot sa iya utod, yara pa sa kadudolman tubtob karon. 10Ang nagahigugma sa iya utod nagapabilin sa kapawa, gani wala sing yara sa iya nga manginkabangdanan sa pagpakasala sang iban. 11Pero ang nagadumot sa iya utod yara sa kadudolman. Nagalakat sia sa kadudolman kag wala sia makahibalo kon diin sia nagapadulong, kay ang kadudolman nagbulag sa iya. 12Nagasulat ako sa inyo, mga anak ko, kay ang inyo mga sala ginpatawad tungod sa ngalan ni Cristo. 13Nagasulat ako sa inyo, mga amay, kay kamo nakakilala sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsugoran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay nadaog ninyo ang Yawa. 14Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay nakilala ninyo ang Amay. Nagasulat ako sa inyo, mga amay, kay nakakilala kamo sa iya nga amo na nga daan halin pa sa ginsugoran. Nagasulat ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay mga mabakod kamo. Ang pulong sang Dios nagakabuhi sa inyo kag nadaog ninyo ang Yawa. 15Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang mga butang nga iya sang kalibutan. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. 16Kay ang tanan nga iya sang kalibutan—ang ginahandom sang makasasala nga kinaugali, ang ginakaibugan sang mata, kag ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan nga ginapabugal sang mga tawo—ini sila wala nagagikan sa Amay, kundi sa kalibutan. 17Ang kalibutan kag ang tanan nga mga butang nga ginahandom sang mga tawo nagataliwan, pero ang nagatuman sang kabubot-on sang Dios nagakabuhi sa gihapon. 18Mga anak ko, madali na lang ang katapusan nga panahon! Ginsugiran kamo nga magaabot ang Anti-Cristo, kag karon madamo na nga mga Anti-Cristo ang nagtuhaw, gani aton nahibaluan nga malapit na lang ang katapusan nga panahon. 19Ini nga mga tawo indi gid matuodtuod nga katapo sang aton grupo, amo gani nga nagbiya sila sa aton. Kon matuod sila nga katapo sang aton grupo, kuntani nagpabilin sila upod sa aton. Pero naghalin sila, kag sa sini nga paagi maathag gid nga indi sila matuodtuod nga katapo sang aton grupo. 20Pero ginbubo sa inyo ni Cristo ang Espiritu Santo, gani tanan kamo nakahibalo sang kamatuoran. 21Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo makahibalo sang kamatuoran, kundi kay nakahibalo gid kamo sini, kag nahibaluan man ninyo nga wala gid sing kabutigan nga nagagikan sa kamatuoran. 22Sin-o karon ang butigon? Ang nagasiling nga si Jesus indi amo ang Cristo. Ini amo ang Anti-Cristo, sia nga nagasikway sang Amay kag sang Anak. 23Ang nagasikway sang Anak, nagasikway man sang Amay, kag ang nagabaton sang Anak nagabaton man sang Amay. 24Gani pat-ura gid nga matipigan sa inyo mga tagipusoon ang mga pulong nga inyo nabatian halin sa ginsugoran. Kon ang inyo ginatuman amo ang inyo nabatian halin sa ginsugoran, ti magakabuhi kamo sa gihapon nga nahiusa sa Anak kag sa Amay. 25Kag amo ini ang ginsaad ni Cristo nga ihatag sa aton—ang kabuhi nga wala sing katapusan. 26Ginasulat ko ini sa inyo nahanungod sang mga nagatinguha sa pagpatalang sa inyo. 27Pero kamo inyo ginbuboan ni Cristo sang iya Espiritu. Samtang nga ang iya Espiritu yara sa inyo, wala kamo kinahanglan sang bisan sin-o nga magtudlo sa inyo. Kay ang iya Espiritu nagatudlo sa inyo nahanungod sang tanan nga mga butang, kag ang iya ginatudlo matuod, kag indi butig. Gani tumana ang ginatudlo sang Espiritu, kag magpabilin kay Cristo. 28Karon, mga anak ko, magpabilin kamo sa iya, agod indi kita magkahadlok kon sia magpahayag, kag indi kita kinahanglan magpanago sa iya sa kahuya sa Adlaw sang iya pagkari. 29Nakahibalo kamo nga si Cristo matarong, gani dapat ninyo mahibaluan nga ang tagsatagsa nga nagahimo sing matarong anak sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\