1 JUAN 3

1Talupangda ninyo kon daw ano ang paghigugma sang Amay sa aton! Ang iya gugma para sa aton tama ka daku sa bagay nga ginatawag kita nga mga anak sang Dios, kag matuod gid man nga amo kita. Gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Dios. 2Mga hinigugma ko, karon mga anak na kita sang Dios, ugaling indi pa maathag kon mangin-ano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga kon magpahayag si Cristo, manginkaangay kita niya, kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. 3Ang tagsatagsa nga may iya sini nga paglaom kay Cristo nagapaputli sang iya kaugalingon subong nga si Cristo putli. 4Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sang kasugoan sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang kasugoan. 5Nahibaluan ninyo nga si Cristo nagkari sa pagkuha sang mga sala sang mga tawo, kag sia iya wala sing sala. 6Gani, ang nagakabuhi kay Cristo, wala nagapadayon sa pagpakasala, pero ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagpakasala, wala gid makakita ukon makakilala sa iya. 7Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sin-o! Ang bisan sin-o nga nagahimo sing matarong, matarong subong nga si Cristo matarong. 8Ang bisan sin-o nga nagapadayon sa pagpakasala, iya sang Yawa, kay ang Yawa nagapakasala halin pa sa ginsugoran. Tungod sini ang Anak sang Dios nagkari sa paglaglag sang mga buhat sang Yawa. 9Ang bisan sin-o nga anak sang Dios wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios yara sa iya, kag tungod kay ang Dios amo ang iya Amay, indi sia makapadayon sa pagpakasala. 10Amo ini ang maathag nga kinatuhay sang mga anak sang Dios kag sang mga anak sang Yawa: ang bisan sin-o nga wala nagahimo sing matarong ukon wala nagahigugma sa iya utod, indi anak sang Dios. 11Amo ini ang mensahi nga inyo nabatian halin sa ginsugoran: dapat kita maghigugmaanay. 12Indi kita dapat magmanginsubong kay Cain nga iya sang Yawa. Ginpatay niya ang iya kaugalingon nga utod. Ngaa bala ginpatay niya ang iya utod? Kay ang mga hinimuan ni Cain malain, kag ang mga hinimuan sang iya utod matarong. 13Gani, mga kautoran ko, indi kamo magkatingala kon ang mga tawo sang kalibutan nagadumot sa inyo. 14Nahibaluan naton nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pa kabuhi. Aton ini nahibaluan, tungod kay ginahigugma ta ang aton mga kautoran. Ang wala nagahigugma yara pa sa kamatayon. 15Ang bisan sin-o nga nagadumot sa iya utod, manugpatay. Kamo nakahibalo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan. 16Sa sini nga paagi nahibaluan ta kon ano ang gugma: si Cristo naghatag sang iya kabuhi para sa aton. Gani kita man dapat maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga kautoran! 17Kon ang isa ka tawo manggaranon kag nakita niya ang iya utod nga yara sa kakulangan, pero wala sia nagakaluoy sa iya, ano bala ang pagkasiling niya nga may paghigugma sia sa Dios sa iya tagipusoon? 18Mga anak ko! Ang aton paghigugma kinahanglan indi lamang sa pulong ukon sa hambal, kundi kinahanglan ang matuodtuod nga paghigugma nga ginapakita sa buhat. 19Gani sa sini nga paagi mahibaluan ta nga yara kita sa kamatuoran, kag ang aton tagipusoon may pagsalig sa atubangan sang Dios. 20Kon ang aton tagipusoon nagakondenar sa aton, nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sa aton tagipusoon, kag nakahibalo sia sang tanan. 21Gani, mga hinigugma ko, kon ang aton tagipusoon wala nagakondenar sa aton, may kaisog kita sa atubangan sang Dios. 22Mabaton ta ang bisan ano nga aton pangayuon sa iya, kay nagatuman kita sang iya mga sugo, kag nagahimo sang iya nahamut-an. 23Amo ini ang iya ginasugo: nga kita magtuo sa iya Anak nga si Jesu-Cristo, kag maghigugmaanay kita suno sa ginsugo ni Cristo sa aton. 24Ang bisan sin-o nga nagatuman sang mga sugo sang Dios nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Kag nakahibalo kita nga ang Dios nagapuyo sa aton paagi sa Espiritu nga iya ginhatag sa aton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\