1 JUAN 4

1Mga hinigugma ko, indi kamo magpati sa tanan nga nagasiling nga yara sa ila ang Espiritu, kundi usisaa anay ninyo kon bala ang espiritu nga yara sa ila nagikan sa Dios. Kay madamo na ang di-matuod nga mga propeta nga naglapnag sa bug-os nga kalibutan. 2Sa sini nga paagi makilala ninyo kon ang Espiritu iya sang Dios: ang nagakilala nga si Jesu-Cristo nagpakatawo, may Espiritu nga nagikan sa Dios. 3Pero ang nagapanghiwala nga nagpakatawo si Jesus, ang Espiritu sang Dios wala sa iya. Ini nga espiritu nagikan sa Anti-Cristo. Inyo nabatian nga ini nga espiritu magaabot kag yari na ini sa kalibutan. 4Pero, mga anak ko, kamo iya sang Dios, kag nadaog ninyo ang di-matuod nga mga propeta, kay ang Espiritu nga yara sa inyo labi pa ka gamhanan sang sa espiritu nga yara sa ila nga iya sang kalibutan. 5Nagahambal sila nahanungod sang mga butang nga iya sang kalibutan, kag ang kalibutan nagapamati sa ila, kay sila iya sang kalibutan. 6Pero kita iya sang Dios. Ang bisan sin-o nga nakakilala sa Dios nagapamati sa aton, kag ang bisan sin-o nga indi iya sang Dios, wala nagapamati sa aton. Gani sa sini nga paagi, aton mahibaluan ang kinatuhay sang Espiritu sang kamatuoran kag sang espiritu sang kabutigan. 7Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nagahigugma anak sang Dios kag nakakilala sa Dios. 8Ang wala nagahigugma wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. 9Sa sini nga paagi ginpahayag sang Dios ang iya gugma sa aton: ginpadala niya ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod nga may kabuhi kita paagi sa iya. 10Amo ini ang gugma: indi tungod kay naghigugma kita sa Dios, kundi nga ang Dios naghigugma sa aton kag nagpadala sang iya Anak agod nga paagi sa iya mapatawad ang aton mga sala. 11Mga hinigugma, kon amo ini ang paghigugma sang Dios sa aton, dapat man kita maghigugmaanay. 12Wala gid sing isa nga nakakita sa Dios. Kon nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton kag ang iya gugma nahimpit sa aton. 13Sa sini nga paagi aton mapat-od nga kita nagakabuhi sa Dios, kag sia nagakabuhi sa aton, kay ginhatag niya sa aton ang iya Espiritu. 14Kag nakita naton kag nagasugid kita sa iban nga ang Amay nagpadala sang iya Anak nga mangin-Manlulowas sang kalibutan. 15Ang nagakilala nga si Jesus amo ang Anak sang Dios, ang Dios nagakabuhi sa iya, kag sia nagakabuhi sa Dios. 16Kag kita nakakilala kag nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang Dios gugma, kag ang nagakabuhi sa gugma, nagakabuhi sa Dios kag ang Dios nagakabuhi sa iya. 17Ang tinutoyo sang gugma nga ginhimpit sa aton amo nga may kaisog kita kon mag-abot ang Adlaw sang Paghukom, kay nagakabuhi kita sa sining kalibutan subong sang pagkabuhi ni Cristo. 18Wala sing kahadlok sa gugma. Ang himpit nga gugma nagakuha sang tanan nga kahadlok. Gani sa nagakahadlok ang gugma wala pa mahimpit, kay ang kahadlok may kaangtanan sa silot. 19Nagahigugma kita, kay ang Dios naghigugma sa aton sing una. 20Kon may isa nga nagasiling nga nagahigugma sia sa Dios, pero nagadumot sa iya utod, butigon sia. Kay kon wala sia nagahigugma sa iya utod nga iya makita, indi sia makahigugma sa Dios nga indi niya makita. 21Gani amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Cristo: ang nagahigugma sa Dios dapat man maghigugma sa iya utod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\