1 JUAN 5

1Ang nagatuo nga si Jesus amo ang Cristo, anak sang Dios, kag ang nagahigugma sa amay nagahigugma man sa iya anak. 2Sa sini nga paagi mahibaluan ta nga nagahigugma kita sa mga anak sang Dios, kon kita nagahigugma sa Dios kag nagatuman sang iya mga sugo. 3Kay kon nagahigugma kita sa Dios kon sayuron nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi tama kabudlay para sa aton, 4kay ang tagsa ka anak sang Dios sarang makadaog sang kalibutan. Amo ini ang pagdaog naton sang kalibutan: paagi sa aton pagtuo. 5Sin-o bala ang makadaog sang kalibutan? Ang tawo lamang nga nagatuo nga si Jesus amo ang Anak sang Dios. 6Si Jesu-Cristo amo ang nagkari paagi sa tubig sang iya pagbautiso kag paagi sa dugo sang iya pagkamatay. Nagkari sia indi lamang paagi sa tubig, kundi paagi sa tubig kag sa dugo. Kag ang Espiritu gid nagasaksi nga matuod ini, kay ang Espiritu kamatuoran. 7May tatlo ka mga saksi, 8ang Espiritu, ang tubig, kag ang dugo, kag ining tatlo nagahisugot. 9Nagapati kita sa panaksi sang mga tawo. Labi pa gid ka gamhanan ang panaksi sang Dios, kag amo ini ang panaksi nga ginhatag sang Dios nahanungod sa iya Anak. 10Gani, ang nagatuo sa Anak sang Dios may panaksi sa iya tagipusoon, pero ang wala nagatuo sa Dios, nagahimo sang Dios nga butigon, kay wala sia nagtuo sang panaksi sang Dios nahanungod sa iya Anak. 11Gani amo ini ang panaksi: ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag ini nga kabuhi yara sa iya Anak. 12Ang bisan sin-o nga yara sa iya ang Anak sang Dios may kabuhi, kag ang bisan sin-o nga wala sa iya ang Anak sang Dios wala sing kabuhi. 13Ginasulat ko ini sa inyo, agod mahibaluan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan—kamo nga nagatuo sa ngalan sang Anak sang Dios. 14May kaisog kita sa atubangan sang Dios, kay nagasalig kita nga nagapamati sia sa aton, kon magpangayo kita sang bisan ano nga butang nga suno sa iya kabubot-on. 15Nagapamati sia kon kita magpangayo sa iya. Tungod kay nahibaluan ta nga ini matuod, nahibaluan man naton nga sia nagahatag sa aton sang aton ginapangayo sa iya. 16Kon may makakita sang iya utod nga nagahimo sing sala nga indi ikamatay, dapat sia magpangamuyo sa Dios nga magahatag sing kabuhi sa iya utod. Ini para lamang sa mga nakahimo sing sala nga indi ikamatay. Pero may sala nga ikamatay, kag wala ako nagasiling nga magpangamuyo kamo sa Dios nahanungod sina. 17Ang tanan nga buhat nga indi matarong, sala. Pero may sala nga indi ikamatay. 18Nahibaluan naton nga wala sing anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala, kay ang Anak sang Dios nagaapin sa iya, kag ang Yawa indi makahalit sa iya. 19Nahibaluan ta nga kita iya sang Dios, bisan pa nga ang bug-os nga kalibutan yara sa idalom sang paggahom sang Yawa. 20Nahibaluan ta nga ang Anak sang Dios nagkari kag naghatag sa aton sing paghangop, agod makilala naton ang matuod nga Dios. Ang aton mga kabuhi yara sa matuod nga Dios, sa iya Anak nga si Jesu-Cristo. Amo ini ang matuod nga Dios, kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan. 21Mga anak ko, palayo kamo sa mga diosdios!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\