1 PEDRO 1

1Pag-abiabi halin kay Pedro, apostol ni Jesu-Cristo— Sa mga pinili sang Dios nga nag-alaplaag sa mga probinsya sang Ponto, Galacia, Capadocia, Asia kag Bitinia. 2Ginpili kamo suno sa tinutoyo sang Dios nga Amay, kag ginpakabalaan paagi sa iya Espiritu, sa pagtuman kay Jesu-Cristo kag sa pagtinlo sa inyo paagi sa iya dugo. Kabay nga ang bugana nga grasya kag paghidait manginyara sa inyo. 3Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Tungod sang iya daku nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagbanhaw kay Jesu-Cristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom, 4gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kaayuhan nga ginatigana sang Dios para sa iya mga pinili. Iya ini ginatigana para sa inyo didto sa langit, sa diin indi sila madunot, ukon madagtaan, ukon maalimunaw. 5Ini para sa inyo, nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo, para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. 6Bangod sini magkalipay kamo, bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. 7Ang tinutoyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pa gani ang bulawan nga sarang mawala, ginatilawan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka hamili sang sa bulawan, ginatilawan man agod mapamatud-an. Dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya kag kadungganan sa Adlaw nga si Jesu-Cristo ipahayag. 8Ginahigugma ninyo sia, bisan wala ninyo sia makita. Nagatuo kamo sa iya, bisan wala ninyo sia makita. Gani daku kag mahimayaon gid ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong, 9kay ginabaton ninyo ang katuyoan sang inyo pagtuo, nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. 10Ang mga propeta nagpangita kag nagpangusisa nahanungod sining kaluwasan, kag nagpanagna sila nahanungod sining bugay nga ihatag sang Dios sa inyo. 11Gin-usisa nila kon san-o ini nga tion kag paano ini magaabot. Kay ang Espiritu ni Cristo nga yara sa ila nagtagna nga daan sang mga pag-antos nga pagabatason ni Cristo, kag sang himaya nga magasunod. 12Ang Dios nagpahayag sa sini nga mga propeta nga ang ila ginahimo indi para sa ila kaayuhan, kundi para sa inyo, sa ila paghambal nahanungod sang mga kamatuoran nga inyo karon nabatian sa mga nagwali sang Maayong Balita, nga nagpahayag sini paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga ginpadala gikan sa langit. Amo ini ang mga kamatuoran nga bisan pa ang mga anghel luyag maghangop. 13Gani, ihanda ang inyo mga panghunahona. Magbantay kamo kag maglaom sing bug-os sa mga bugay nga ihatag sa inyo sa tion nga si Jesu-Cristo ipahayag. 14Magmasinulondon kamo sa Dios, kag indi magpadaladala sa mga kailigbon nga naggahom sadto anay sa inyo, sang wala pa kamo makakilala sa Dios. 15Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo, subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo, balaan. 16Kay ang kasulatan nagasiling, “Magpakabalaan kamo, kay ako balaan.” 17Ginatawag ninyo sia nga Amay, kon nagapangamuyo kamo sa Dios nga nagahukom sing alangay sang tanan nga mga tawo, suno sa nahimo sang tagsatagsa. Gani, magkabuhi kamo diri sa duta nga nagatahod sa iya tubtob sa inyo kamatayon. 18Kay nakahibalo kamo kon ano ang ginbayad agod mahilway kamo sa sining walay pulos nga pagkabuhi nga inyo ginsunod sa inyo mga katigulangan. Indi ini subong sang pilak ukon bulawan nga kon kaisa naganubo ang iya bili. 19Ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Cristo, nga nanginsubong sang isa ka cordero nga wala sing kasawayan ukon dagta. 20Ginpili na sia nga daan sang Dios sa wala pa matuga ang kalibutan, kag bangod sa inyo ginpahayag sia sa sining katapusan nga mga panahon. 21Paagi sa iya nagatuo kamo sa Dios, nga nagbanhaw sa iya kag naghatag sa iya sing himaya. Gani, ang inyo pagtuo kag paglaom yara sa Dios. 22Karon nga napaputli na ninyo ang inyo mga kaugalingon paagi sa pagsunod sang kamatuoran, kag may matuodtuod na kamo nga paghigugma sa inyo pareho nga mga tumoluo, maghigugmaanay kamo sing tudok sa inyo mga tagipusoon. 23Kay paagi sa buhi kag wala sing katapusan nga pulong sang Dios natawo kamo liwat, indi sa amay nga mamalatyon, kundi sa amay nga di-mamalatyon. 24Ang kasulatan nagasiling: “Ang tanan nga mga tawo Kaangay sang hilamon, Kag ang ila himaya Kaangay sang iya bulak. Ang hilamon malaya, Kag ang iya bulak mataktak, 25Pero ang pulong sang Ginoo Nagapadayon sa gihapon.” Amo ini ang pulong nga gindala sa inyo sang Maayong Balita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\