1 PEDRO 2

1Gani, kuhaa ninyo ang tanan nga kalaut sa inyo kaugalingon. Indi na kamo magbutig, ukon magpakunokuno, ukon magpanghisa, ukon magpang-insulto! 2Magmanginkaangay kamo sang mga lapsag, nga nagahandom sa gihapon sang puraw kag espirituhanon nga gatas, agod nga sa inyo pag-inom sini magatubo kamo kag maluwas. 3Kay ang kasulatan nagasiling, “Natilawan na ninyo ang kaayo sang Ginoo.” 4Kari kamo sa Ginoo, ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tawo subong nga wala sing pulos, pero ginpili sang Dios subong nga mapuslanon. 5Kari kamo subong buhi nga mga bato, kag ipagamit ang inyo kaugalingon sa pagpatindog sang espirituhanon nga templo, sa diin magaalagad kamo subong balaan nga mga pari, sa paghalad sa Dios sang espirituhanon kag nahamut-an nga mga halad paagi kay Jesu-Cristo. 6Kay ang kasulatan nagasiling: “Nagpili ako sang isa ka bato Nga mapuslanon, Nga akon ginhimo Subong pamusod nga bato sa Sion, Kag ang nagatuo sa iya Indi gid mapaslawan.” 7Para sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo. Pero para sa mga wala nagatuo: “Ang bato Nga ginsikway sang mga manunokod Nanginpamakod nga bato.” 8Ang isa pa gid ka bahin sang kasulatan nagasiling: “Amo ini ang bato Nga magapasandad sa mga tawo, Ang bato nga magapadasma sa ila.” Nakasandad sila kay wala sila magtuo sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabubot-on sang Dios para sa ila. 9Pero kamo inyo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tawo nga iya gid sang Dios, pinili sa pagbantala sang makatilingala nga mga buhat sang Dios, nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudolman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. 10Sang una anay indi kamo mga tawo sang Dios, pero karon iya na kamo. Sang una anay wala kamo makaagom sang kaluoy sang Dios, pero karon nabaton na ninyo ang iya kaluoy. 11Mga abyan, nagapakiluoy ako sa inyo, subong mga dumoluong kag mga umalagi sa sining kalibutan! Indi kamo magpadala sa inyo lawasnon nga mga kailigbon, nga sa gihapon nagapakig-away batok sa inyo mga kalag. 12Kinahanglan nga maayo ang inyo pagginawi sa tunga sang mga wala sing pagtuo, agod nga kon ila kamo isumbong nga nagahimo sing malaut, makilala nila ang inyo maayo nga mga buhat, kag himayaon nila ang Dios sa Adlaw sang iya pagkari. 13Tungod sa Ginoo magpasakop kamo sa tagsa ka tawuhanon nga awtoridad: sa Emperador, nga amo ang labing mataas nga awtoridad, 14kag sa mga gobernador nga ginpadala niya sa pagsilot sang mga nagahimo sing malain kag sa pagdayaw sang mga nagahimo sing maayo. 15Kay amo ini ang kabubot-on sang Dios: luyag niya nga paagi sa paghimo ninyo sing maayo, mapahipos ninyo ang mga katakata sang buangboang nga mga tawo. 16Magkabuhi kamo subong hilway nga mga tawo. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan, sa pagtabon sang bisan ano nga malaut, kundi magkabuhi kamo subong mga ulipon sang Dios. 17Tahura ninyo ang tanan nga mga tawo, higugmaa ang inyo pareho nga mga tumoluo, magkahadlok kamo sa Dios, kag tahura ninyo ang Emperador. 18Kamo nga mga suloguon dapat gid magpasakop kag magtahod sa inyo mga agalon, indi lamang sa mga maayo kag mahinangpanon, kundi man sa mga mapintas. 19Bendisyunan kamo sang Dios tungod sini, kon mabatas ninyo ang kapait sang inyo pag-antos nga indi bagay sa inyo, kay nakahibalo kamo nga kabubot-on ini sang Dios. 20Kay ano bala nga kaayuhan ang inyo makuha sa pagbatas sang mga paghanot nga bagay sa inyo kay nakasala kamo? Pero kon ginabatas ninyo ang pag-antos bisan pa nga nakahimo kamo sing maayo, pagabendisyunan kamo sang Dios tungod sini. 21Sa sini nga katuyoan gintawag kamo sang Dios, kay si Cristo gid nag-antos para sa inyo kag nagbilin sing sulondan, agod nga magsunod man kamo sa iya inagihan. 22Wala sia nagpakasala. Wala gid sing may nakabati nga sia nagbutig. 23Sang ginpasipalahan sia, wala sia magbalos; sang ginpaantos sia, wala sia magpamahog, kundi nagsalig sia sa Dios, ang matarong nga Hukom. 24Gindala ni Cristo sa krus ang aton mga sala sa iya kaugalingon nga lawas, agod nga mapatay kita sa sala kag magkabuhi sing matarong. Paagi sa iya mga pilas gin-ayo kamo. 25Kaangay kamo anay sa mga karnero nga nagtalang, pero karon ginpabalik na kamo sa pagsunod sa Manugbantay kag Manug-atipan sang inyo mga kalag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\