1 PEDRO 3

1Sa amo man nga bagay, kamo nga mga asawa dapat magpasakop sa inyo mga bana, agod nga kon ang iban sa ila wala nagatuo sa pulong sang Dios, madala ninyo sila sa pagtuo paagi sa inyo pagginawi. Wala na kinahanglan nga maghambal pa kamo, 2kay makita nila kon daw ano kaputli kag katalahuron ang inyo pagginawi. 3Indi kamo maggamit sing mga pagpatahom nga sa gwa lamang, subong abi sang pagpahinar sang inyo buhok, ukon paggamit sing mga alahas ukon sa inyo pagbayu. 4Sa baylo, ang inyo katahom dapat makit-an sa inyo kinaugali, ang wala nagabalhin nga katahom sang malulo kag mahipos nga espiritu, nga amo ang labing malahalon sa atubangan sang Dios. 5Sa sini nga paagi, ang mainampuon nga mga babayi sang una nga panahon nga nagsalig sa Dios, nagpatahom sang ila kaugalingon. Nagpasakop sila sa ila mga bana. 6Kaangay sini si Sara. Gintuman niya si Abraham kag iya sia gintawag “Akon agalon.” Karon mga anak niya kamo kon nagahimo kamo sing maayo kag wala mahadlok sang bisan ano. 7Kamo man nga mga bana, sa inyo pagkabuhi upod sa inyo mga asawa, dapat ninyo kilalahon nga sila mga maluya. Gani, tahura ninyo sila. Kay magabaton man sila upod sa inyo sang bugay sang kabuhi halin sa Dios. Himoa ninyo ini, agod nga wala sing may magsablag sa inyo mga pangamuyo. 8Sa katapusan, tanan kamo dapat mag-isa sa inyo mga panghunahona kag balatyagon. Maghigugmaanay kamo subong mga utod, magmalulo kag magmapainuboson sa isa kag isa. 9Indi ninyo pagbalusi ang malaut sing malaut, ukon ang pagpasipala sing pagpasipala. Sa baylo balusi ninyo sing maayo, kay magabaton kamo sing kaayuhan nga ginsaad sang Dios sang pagtawag niya sa inyo. 10Ang kasulatan nagasiling: “Ang luyag magkabuhi sing malipayon Kag makakita sang masadya Nga mga inadlaw, Indi dapat maghambal sing malain Kag indi na magbinutig. 11Dapat niya bayaan ang malaut, Kag maghimo sing maayo, Dapat niya pangitaon ang paghidait Kag tinguhaon nga matigayon ini. 12Kay ang Dios nagabantay sang matarong Kag nagapamati sa gihapon Sang ila mga pangamuyo; Pero batok sia sa nagahimo sing malaut.” 13Sin-o bala ang maano sa inyo, kon nagatinguha kamo sa paghimo sing maayo? 14Pero bisan nga dapat pa kamo mag-antos tungod kay nagahimo kamo sing maayo, daw ano kabulahan sa inyo! Indi kamo magkahadlok sa mga tawo, kag indi kamo magpalibog. 15Pero padunggi ninyo si Cristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag nahanungod sang paglaom nga yara sa inyo. 16Pero himoa ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsyensya nga magmatinlo, agod nga kon insultohan kamo, ang nagapakamalaut sang inyo maayo nga pagginawi subong mga sumolunod ni Cristo, magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. 17Kay maayo pa nga mag-antos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo, kon amo gid man ini ang kabubot-on sang Dios, sang sa maghimo kamo sing malain. 18Kay si Cristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay sia sing makaisa gid lang tungod sang mga sala, isa ka matarong nga tawo para sa mga di-matarong, agod nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay sia sa lawas, pero ginbuhi sa espiritu. 19Kag sa iya espiritu nagkadto sia kag nagwali sa binilanggo nga mga espiritu. 20Ini sila amo ang mga espiritu sang mga wala magtuman sa Dios, sang paghulat sang Dios sing mapainulobon sa sadtong mga adlaw sang si Noe nagahimo sang iya arka. Pila gid lang ang naluwas sa tubig, ang walo nga didto sa arka. 21Ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso, nga karon nagaluwas sa inyo, indi sa paghugas sang mga higko sa lawas, kundi paagi sa saad nga ginhimo sa Dios gikan sa matinlo nga konsyensya. Ang pagbautiso nagaluwas sa inyo paagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, 22nga nagpalangit kag nagalingkod sa tuo sang Dios, nga nagagahom sang tanan nga mga anghel kag sang langitnon nga mga awtoridad kag mga gahom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\