1 PEDRO 4

1Tungod sang lawasnon nga pag-antos ni Cristo, dapat kamo magpalig-on sang inyo kaugalingon sa amo man nga panghunahona. Kay ang naga-antos sa iya lawas wala na nagapakasala. 2Gani, sugod karon tubtob mapatay kamo, magkabuhi kamo suno sa kabubot-on sang Dios kag indi sa inyo tawuhanon nga mga kailigbon. 3Kay tuman na yadtong panahon nga inyo gingamit sang una anay sa paghimo sang ginahimo sang mga Gentil. Nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkabuhi, nagmakihilawason, nagpahuboghubog, nagkinalipay sing magansal, naghigala sa pag-imnanay, kag nagsimba sa makangilil-ad nga mga diosdios. 4Kag karon ang mga Gentil nagakatingala kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila sa sinapat kag hurohuros nga pagkabuhi. Gani, ginapakahuy-an nila kamo. 5Pero magahatag sila sing kahusayan sang ila kaugalingon sa Dios, nga handa sa paghukom sa mga buhi kag mga minatay. 6Tungod sini ginbantala man ang Maayong Balita sa mga patay, sa ila nga ginhukman na sa ila lawasnon nga pagkabuhi subong nga ang tanan nga mga tawo ginahukman. Ginbantala ini sa ila, agod nga sa ila espiritu, magkabuhi sila subong nga ang Dios nagakabuhi. 7Malapit na ang katapusan sang tanan nga mga butang. Kinahanglan nga magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magmabinantayon, agod makapangamuyo kamo. 8Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok sa tagipusoon, kay ang paghigugma nagatabon sang madamo nga mga sala. 9Batuna ang isa kag isa sa inyo mga balay, nga wala nagakulomuron. 10Subong maayo nga manugtatap sang nagakalainlain nga mga bugay sang Dios, ang tagsatagsa dapat maggamit sang iya pinasahi nga bugay nga nabaton halin sa Dios para sa kaayuhan sang iban. 11Ang nagawali, dapat magwali sang pulong sang Dios. Ang nagaalagad, dapat mag-alagad suno sa ikasarang nga ginhatag sang Dios sa iya, agod nga sa tanan nga bagay mahatag sa Dios ang pagdayaw paagi kay Jesu-Cristo, nga sa iya ang himaya kag gahom sa wala sing katapusan! Kabay pa. 12Mga hinigugma ko, indi kamo magkatingala sa mapait nga pagtilaw nga inyo ginaantos, subong nga daw tumalagsahon nga hitabo ini para sa inyo. 13Sa baylo, magkalipay kamo, kay nagapakig-ambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo, agod nga mapuno kamo sing kalipay kon ang iya himaya ipahayag. 14Bulahan kamo kon ginapakahuy-an kamo tungod kay mga sumolunod kamo ni Cristo, kay ini nagakahulogan nga ang mahimayaon nga Espiritu, ang Espiritu sang Dios, yara sa inyo. 15Wala sing isa sa inyo nga dapat mag-antos tungod kay isa sia ka manugpatay, ukon makawat, ukon kriminal, ukon nagapahilabot sa bulohaton sang iban. 16Pero kon nagaantos kamo tungod kay Cristiano kamo, indi kamo magkahuya sini, kundi magpasalamat kamo sa Dios nga inyo ginadala ang ngalan ni Cristo. 17Ang tion sang pagsugod sang paghukom nag-abot na, kag ang mga pinili sang Dios amo ang una nga pagahukman. Kon magsugod ini sa aton, ano bala ang maabutan sang mga wala nagatuo sa Maayong Balita sang Dios? 18Ang kasulatan nagasiling: “Kon mabudlay gani ang pagkaluwas Sang matarong nga mga tawo, Ano pa ayhan ang matabo Sa mga di-diosnon kag mga makasasala?” 19Gani, ang mga nagaantos tungod kay amo ini ang kabubot-on sang Dios para sa ila, paagi sa ila maayo nga mga buhat dapat magtugyan sang ila kaugalingon sa ila Manunoga, nga nagatuman gihapon sang iya saad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\