1 PEDRO 5

1Ako nga isa ka tigulang sang iglesia, nagapakiluoy sa mga katigulangan sang iglesia nga yara dira sa inyo. Saksi ako sang mga pag-antos ni Cristo, kag magapakig-ambit ako sa himaya nga igapahayag. Nagapakiluoy ako sa inyo: 2tatapa ninyo ang panong nga ginhatag sang Dios sa inyo, kag bantayi ninyo ini indi kay napilitan lang kamo, kundi sa inyo gid kinabubot-on, suno sa luyag sang Dios nga himuon ninyo. Himoa ninyo ang inyo mga bulohaton, indi tungod sang suhol, kundi kay may matuodtuod kamo nga handom sa pag-alagad. 3Indi kamo magpakaharihari sa mga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi magmanginsulondan kamo sang panong. 4Kag kon ang Pangulo nga Manugbantay magpahayag, batunon ninyo ang mahimayaon nga korona nga wala gid nagalubad ang iya kaidlak. 5Sa amo man nga bagay, kamo nga pamatan-on nga mga lalaki magpasakop sa mga magulang sa inyo. Tanan kamo dapat magpanampi sang pagpaubos, sa pag-alagad sa isa kag isa, kay ang kasulatan nagasiling, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero iya ginabugayan ang mapainuboson.” 6Gani magpaubos kamo sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios, agod nga bayawon niya kamo sa iya nagakaigo nga tion. 7Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga mga palaligban, kay nagakabalaka sia sa inyo. 8Maghanda kag magbantay kamo! Kay ang inyo kaaway, ang Yawa, nagaluyong subong sang isa ka nagangurob nga leon, nga nagapangita sang iya tulokbon. 9Magmalig-on kamo sa inyo pagtuo kag magbato sa Yawa, kay nakahibalo kamo nga ang inyo pareho nga mga tumoluo sa bug-os nga kalibutan nagaantos sang amo man nga mga pag-antos. 10Pero sa tapos kamo makaantos sa indi lamang madugay, ang Dios nga nagahatag sang tanan nga grasya, nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya wala sing katapusan nga himaya sa inyo paghiusa kay Cristo, magahimpit kag magahatag sa inyo sing kalig-on, kusog kag mapag-on nga sadsaran. 11Sa iya ang gahom sa walay katapusan. Kabay pa. 12Ginasulat ko sa inyo ining malip-ot nga sulat sa bulig ni Silas, nga akon ginakabig nga isa ka masaligan nga utod. Luyag ko nga paisugon kamo kag hatagan sang akon panaksihon nga amo ini ang matuod nga grasya sang Dios. Sa sini magpakalig-on kamo. 13Ang iglesia sa Babilonia, nga ginpili man sang Dios, nagaabiabi sa inyo, kag amo man ang akon anak nga si Marcos. 14Maghalukay kamo sa Cristohanon nga paghigugma. Kabay nga ang paghidait manginyara sa inyo tanan nga iya ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\