1 TESALONICA 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, kay Silas, kag kay Timoteo— Sa mga katapo sang iglesia sa Tesalonica, nga iya sang Dios nga Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo. Kabay nga ang grasya kag paghidait manginyara sa inyo. 2Nagapasalamat kami sa gihapon sa Dios tungod sa inyo tanan, kag ginasambit namon kamo sa gihapon sa amon mga pangamuyo. 3Kay ginadumdom namon sa atubangan sang aton Dios kag Amay kon daw ano ang pagbutang ninyo sa buhat sang inyo pagtuo, kon daw ano ang pagtulod sang inyo gugma sa inyo sa pagpangabudlay sing tudotudo, kag kon daw ano kalig-on sang inyo paglaom sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 4Nakahibalo kami, mga kautoran, nga ang Dios nagahigugma sa inyo kag nagpili sa inyo nga mangin-iya. 5Kay gindala namon ang Maayong Balita sa inyo, indi lamang sa mga pulong, kundi sa gahom man kag sa Espiritu Santo, kag sa bug-os nga pagsalig sa iya kamatuoran. Nakahibalo kamo sang amon pagginawi sang kaupod pa kami ninyo, kay yadto para sa inyo kaayuhan. 6Gin-ilog ninyo kami kag ang Ginoo, kag bisan pa nga nag-antos gid kamo ginbaton ninyo ang pulong sang Dios sa daku nga kalipay nga nagagikan sa Espiritu Santo. 7Gani nanginhuwaran kamo sa tanan nga mga tumoluo sa Macedonia kag sa Grecia. 8Kay ang mensahi nahanungod sa Ginoo naglapnag halin sa inyo indi lamang sa Macedonia kag sa Grecia, kundi nga sa bisan diin nga duog ang balita sang inyo pagtuo sa Dios naglapnag. Gani wala na sing kinahanglan nga maghambal pa kami. 9Tanan yadto nga mga tawo nagasugid kon daw ano ang pagbaton ninyo sa amon, sang pagduaw namon dira sa inyo, kag kon daw ano ang pagbiya ninyo sa mga diosdios. Karon nagaalagad kamo sa matuod kag buhi nga Dios, 10kag nagahulat sa iya Anak nga magakari gikan sa langit, ang iya Anak nga si Jesus nga iya ginbanhaw sa mga minatay, kag magaluwas sa aton sa kaakig sang Dios nga magaabot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\