1 TESALONICA 2

1Mga kautoran, kamo gid nakahibalo nga ang amon pagduaw sa inyo indi kapaslawan. 2Nakahibalo kamo kon daw ano ang pagpaantos kag pagpakahuya sa amon sa Filipos sa wala pa kami makakadto sa inyo sa Tesalonica. Pero ang aton Dios naghatag sa amon sing kaisog sa pagsugid sa inyo sang Maayong Balita nga nagahalin sa iya, bisan pa nga may madamo nga mga pagpamatok. 3Kay ang amon laygay sa inyo wala nagagikan sa sayop ukon sa malain nga mga tinutoyo, ukon sa daya. 4Sa baylo, nagahambal kami sa gihapon suno sa luyag sang Dios, kay ginpakamaayo kami sang Dios kag gintugyanan sang Maayong Balita. Wala kami nagapahamuot sa tawo, kundi sa Dios nga amo ang nagatilaw sang amon mga tinutoyo. 5Kay nahibaluan gid ninyo nga wala kami naggamit sang mga pulong sa pagdayawdayaw sa inyo, ukon sa pagtabuntabon sang amon pagkahakog. Ang Dios amo ang amon saksi! 6Wala kami nagapangita nga ang mga tawo magpadungog sa amon, bisan kamo ukon ang iban, 7bisan pa nga makapaabot kuntani kami sini sa inyo subong nga mga apostoles ni Cristo. Sa baylo, malulo kami sang kaupod pa kami ninyo, subong sang kalulo sang isa ka iloy nga nagabatiti sa iya mga anak. 8Tungod sang amon gugma sa inyo, handa kami sa pagpaambit sa inyo indi lamang sang Maayong Balita gikan sa Dios, kundi bisan pa sang amon kabuhi. Mahal gid kamo sa amon! 9Mga kautoran, matuod gid nga indi ninyo malipatan kon daw ano ang amon pagpangabudlay kag paghimulat! Nagpangabudlay kami sa adlaw kag gab-i agod nga indi kamo mabug-atan sa pagsakdag sa amon samtang nagwali kami sa inyo sang Maayong Balita gikan sa Dios. 10Mga saksi namon kamo, kag subong man ang Dios: ang amon pagginawi sa tunga ninyo putli, matarong, kag di-salawayon. 11Nahibal-an ninyo nga ginkabig namon ang tagsatagsa sa inyo subong sang pagkabig sang isa ka amay sa iya mga anak. 12Ginlaygayan namon kamo nga magmalig-on, ginlipay namon kamo, kag nagpadayon kami sa paglaygay sa inyo sa pagkabuhi suno sa nahamut-an sang Dios, nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya kaugalingon nga Ginharian kag himaya. 13Tungod man sini, nagapasalamat kami sa Dios sa gihapon. Sang pagdala namon sa inyo sang pulong sang Dios, ginpamatian ninyo ini kag ginbaton, indi subong pulong sang tawo, kundi subong pulong sang Dios, nga sa pagkamatuod amo gid man ini. Kay ang Dios nagapanghikot sa inyo nga nagatuo. 14Mga kautoran, ang natabo sa inyo amo man ang natabo sa mga iglesia sang Dios didto sa Judea, sa mga tawo didto nga iya ni Cristo Jesus. Ang inyo gin-antos nga mga panghingabot gikan sa inyo mga kasimanwa, amo man ang gin-antos nila gikan sa mga Judio, 15nga nagpatay kay Ginoong Jesus kag sa mga propeta, kag naghingabot sa amon. Ang Dios wala gid mahamuot sa ila! Kaaway nila ang tanan nga mga tawo! 16Nagtinguha pa gani sila sa pagpugong sa amon sa pagwali sang pulong sang Dios sa mga Gentil agod nga maluwas sila. Amo na ini ang magapuno sang talaksan sang mga sala nga ila ginhimo. Kag karon ang kaakig sang Dios nagtupa gid man sa ila! 17Kon nahanungod sa amon, mga utod, sang kami nahamulag sa inyo sa malip-ot nga tinion (indi sa amon mga panghunahona kundi sa lawas lamang), ginhidlaw gid kami sa inyo kag nagtinguha kami sa pagpakigkita sa inyo liwat! 18Luyag kami kuntani magbalik dira sa inyo. Ako, si Pablo, nagtinguha sa pagbalik dira sa inyo indi lang sing makaisa, ugaling si Satanas nagsablag sa amon. 19Kay kamo gid lang ang amon paglaom, ang amon kalipay, kag wala na gid sing iban. Kamo ang kabangdanan sang amon pagpabugal sang amon pagdaog sa atubangan sang aton Ginoong Jesus sa iya pagkari. 20Matuod gid, kamo ang amon bugal kag kalipay!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\