1 TESALONICA 3

1Sang ulihi indi na gid kami makaagwanta. Gani ginpakamaayo namon nga magpabilin nga kamihanon na lang sa Atenas, 2kag ginpadala namon sa inyo si Timoteo nga aton utod. Sia nagapangabudlay para sa Dios upod sa amon sa pagwali sang Maayong Balita ni Cristo. Ginpadala namon sia sa pagpabakod kag pagpalig-on sang inyo pagtuo, 3agod nga wala sing isa sa inyo nga magtalikod tungod sini nga mga paghingabot. Kamo gid nakahibalo nga ini nga mga paghingabot kabubot-on sang Dios para sa aton. 4Kay sang kaupod pa kami ninyo, nagpaandam na kami nga daan sa inyo nga kita pagahingabuton, kag suno sa inyo nahibaluan amo gid ini ang natabo. 5Gani nga ginpadala ko si Timoteo, sa paghisayod nahanungod sang inyo pagtuo, kay indi na ako mapahamtang basi si Satanas nagsulay sa inyo kag ang amon pagpangabudlay nanginwalay pulos! 6Karon si Timoteo nakabalik na diri halin dira sa inyo, kag nagsugid sang malipayon nga balita nahanungod sang inyo pagtuo kag gugma. Nagsugid sia nga sa gihapon maayo gid ang inyo pagdumdom sa amon, kag ginahidlaw gid kamo sa amon subong nga kami nahidlaw man sa inyo. 7Gani, mga utod, sa tanan namon nga mga kabudlayan kag mga pag-antos napalig-on kami tungod sa inyo. Ang inyo pagtuo amo ang nagpalig-on sa amon, 8kay karon naumpawan kami sa amon paghibalo nga malig-on kamo sa Ginoo. 9Daw ano ang amon pagpasalamat sa Dios nahanungod sa inyo! Nagapasalamat kami tungod sang kalipay nga amon naangkon sa atubangan sang Dios tungod sa inyo. 10Sa adlaw kag gab-i nagapangamuyo kami sing hugot sa tagipusoon nga magkitaay kita kag madugangan namon ang nakulang sa inyo pagtuo. 11Kabay nga ang Dios mismo nga aton Amay, kag ang aton Ginoong Jesus maghatag sang kahigayunan nga makakadto kami dira sa inyo! 12Kabay nga ang Ginoo magpatubo sang inyo gugma sa isa kag isa kag sa tanan nga mga tawo, kag mangindaku ini subong sang amon paghigugma sa inyo. 13Sa sini nga paagi mapalig-on niya ang inyo mga tagipusoon, kag manginhimpit kamo kag manginbalaan sa atubangan sang aton Dios nga Amay, kon mag-abot ang aton Ginoong Jesus kaupod sang iya kaugalingon nga mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\