1 TESALONICA 4

1Sa katapusan, mga kautoran, nakatuon kamo sa amon kon ano ang nagakabagay nga pagkabuhi agod mapahamuot ninyo ang Dios. Kon sa bagay amo man ini ang inyo pagkabuhi halin sang una. Kag karon nagapangabay kami kag nagalaygay sa inyo sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga mag-uswag kamo sing labi pa. 2Kay nahibal-an ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo, paagi sa gahom sang aton Ginoong Jesus. 3Amo ini ang kabubot-on sang Dios sa inyo: luyag niya nga magbalaan kamo, kag likawan gid ninyo ang pagpakighilawas. 4Ang tagsa sa inyo nga mga lalaki dapat makahibalo magpangasawa sa balaan kag dungganon nga paagi, 5indi sa unodnon nga kailigbon, subong sa mga Gentil nga wala makakilala sa Dios. 6Gani, sa sini nga kaangtanan, wala sing tawo nga magbuhat sing malain sa iya utod ukon magpamintaha sa iya. Ginsilingan namon kamo sini sang una, kag ginpaandaman gid nga ang Ginoo magasilot sa mga nagahimo sini nga mga sala. 7Ang Dios nagtawag sa aton sa pagkabuhi sing putli kag indi sa pagpakighilawas. 8Gani ang bisan sin-o nga nagasikway sini nga pagtulon-an wala nagasikway sa tawo, kundi sa Dios nga nagahatag sa inyo sang iya Espiritu Santo. 9Wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo nahanungod sa paghigugma sa pareho ninyo nga mga tumoluo. Kay kamo gid gintudloan sang Dios sa paghigugmaanay. 10Kag amo gid ini ang inyo pagsinalayo upod sa tanan nga mga kautoran sa bug-os nga Macedonia. Gani nagapakiluoy kami sa inyo, mga utod, nga ang inyo paghigugma magdugang pa gid. 11Magtinguha kamo sa pagkabuhi sing malinong, nga nagahimo sang inyo kaugalingon nga bulohaton, kag nagapangabudlay para sa inyo kaugalingon nga palangabuhian, subong sang ginsiling namon sadto sa inyo. 12Sa sini nga paagi pagatahuron kamo sang mga indi tumoluo, kag indi kamo magsalig sa bisan kay sin-o nahanungod sang inyo kinahanglanon. 13Mga kautoran, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuoran nahanungod sa mga nagkalamatay, agod nga indi kamo magkasubo subong sang iban nga wala sing paglaom. 14Nagatuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani nagatuo man kita nga pagadalhon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo sa iya. 15Amo ini ang pagtulon-an sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo: kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo, indi mag-una sa ila nga mga nagkalamatay na. 16Kay sa singgit sang pagmando, sa tingog sang arkanghel kag sa tunog sang trumpeta sang Dios, ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Cristo pagabanhawon sing una. 17Dayon kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Ti, manginkaupod kita sa Ginoo sing dayon. 18Gani, maglinipayay kamo sa sini nga mga pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\