1 TESALONICA 5

1Mga kautoran, wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo nahanungod sang mga tion ukon mga panahon kon san-o ini mahanabo. 2Kay kamo gid nakahibalo nga ang Adlaw sang Ginoo magaabot subong sang pag-abot sang makawat sa kagab-ihon. 3Samtang nagasiling ang mga tawo, “Ang tanan malinong kag wala sing katalagman,” dayon magaabot sa ila sing hinali ang kalaglagan! Indi sila makapalagyo, kay kaangay ini sang pagpasakit sang isa ka babayi nga manugbata. 4Pero kamo, mga kautoran, wala sa kadudolman, kag yadto nga Adlaw indi dapat mag-abot sa inyo subong sang isa ka makawat nga wala kamo makapangin-aman. 5Kay tanan kamo mga anak sang kapawa, mga anak sang adlaw. Indi kita iya sang kagab-ihon ukon sang kadudolman. 6Gani, indi kita dapat magtulog subong sang iban, kundi magpulaw kag magbut-anan. 7Kon gab-i ang mga tawo nagatulog; kon gab-i ang mga tawo nagapahuboghubog. 8Pero kita iya sang adlaw, kag dapat kita manginbut-anan. Dapat naton isuklob ang pagtuo kag paghigugma subong mga panaming sa dughan, kag ang aton paglaom sang kaluwasan subong helmet. 9Ang Dios wala magpili sa aton agod mag-antos sang iya kaakig, kundi sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo, 10nga nanginmatay para sa aton agod nga magkabuhi kita upod sa iya, bisan buhi ukon patay na kita sa iya pagkari. 11Sa sini nga kabangdanan maglinig-unay kag magbinuligay kamo subong sang ginahimo ninyo karon. 12Nagapakiluoy kami sa inyo, mga kautoran, nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo, ang mga ginpili sang Dios sa pagtuytoy kag sa pagtudlo sa inyo. 13Tahura gid ninyo sila kag higugmaa, tungod sang bulohaton nga ila ginahimo. Magpakighidaitay kamo. 14Nagalaygay kami sa inyo, mga kautoran: paandami ang mga matamad, palig-una ang mga mahuyang sing tagipusoon, buligi ang mga maluya, magmapinasensyahon kamo sa tanan. 15Andami nga wala sing isa nga magbalos sing malain sa malain, kundi sa tanan nga tion tinguhaa ang paghimo sing maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga mga tawo. 16Magkalipay kamo sa gihapon, 17magpangamuyo sa tanan nga tion, 18magmapasinalamaton bisan sa ano nga kahimtangan kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo, sa inyo pagkabuhi kay Cristo Jesus. 19Indi ninyo pagpunggi ang Espiritu Santo. 20Indi ninyo pagtamaya ang ginawali nga pulong sang Dios. 21Tilawi ang tanan nga mga butang, hupti ang maayo, 22kag likawi ang tanan nga sahi sang kalautan. 23Kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, magpakabalaan sa inyo sing bug-os, kag magtipig sang inyo bug-os nga kaugalingon: espiritu, kalag, kag lawas, nga wala sing dagta sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 24Sia nga nagatawag sa inyo magahimo sini, kay sia masaligan. 25Mga utod, magpangamuyo man kamo para sa amon. 26Abiabiha ang tanan nga mga kautoran paagi sa paghalukay sang mag-ulotod. 27Nagalaygay ako sa inyo sa gahom sang Ginoo, nga basahon ninyo ini nga sulat sa tanan nga mga kautoran. 28Ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\