1 TIMOTEO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Cristo Jesus suno sa sugo sang Dios nga aton Manlulowas kag ni Cristo Jesus nga aton paglaom— 2Sa kay Timoteo, ang akon matuod nga anak sa pagtuo: Kabay nga ang Dios nga Amay kag si Cristo Jesus nga aton Ginoo maghatag sa imo sing grasya, kaluoy kag paghidait. 3Luyag ko nga magpabilin ka sa Efeso suno sa ginpangabay ko gid sa imo, sang nagapakadto ako sa Macedonia. May mga tawo didto nga nagapanudlo sang indi matuod nga mga pagtulon-an, kag dapat mo sila singganan nga mag-untat. 4Singgani sila nga untatan nila inang mga patupato nga sugilanon, kag malawig nga mga lista sang ila mga katigulangan, kay ini nagatuga lamang sang mga pagsinuay, kag wala nagabulig sa plano sang Dios nga makilala paagi sa pagtuo. 5Ang tinutoyo sini nga sugo amo ang pagpukaw sang gugma nga nagagikan sa putli nga tagipusoon, sa matinlo nga konsyensya kag matuodtuod nga pagtuo. 6May mga tawo nga nagbiya na sa sini, kag nagtalang tungod sang wala pulos nga mga pagsinuay. 7Luyag sila nga manginmanunodlo sang kasugoan sang Dios, pero wala gani nila mahangpi ang ila ginahambal ukon ang ila ginatudlo nga may daku nga pagsalig. 8Nakahibalo kita nga ang Kasugoan maayo, kon ginagamit ini sing nagakaigo. 9Dapat naton dumdomon nga ang mga kasugoan wala ginhimo para sa maayo nga mga tawo, kundi para sa mga malinapason kag mga kriminal, sa mga wala sing Dios kag mga makasasala, sa mga di-diosnon kag di-espirituhanon, sa mga tawo nga nagapamatay sang ila mga amay ukon iloy, sa mga manugpatay, 10sa mga makihilawason, sa mga nagapakighilawas sa ila pareho nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga butigon kag nagapanaksi sang indi matuod, ukon sa mga nagahimo sang bisan ano nga batok sa matuod nga pagtulon-an. 11Amo ini ang pagtulon-an suno sa Maayong Balita nga gintugyan sa akon nga ibantala, ang Maayong Balita halin sa mahimayaon kag bulahan nga Dios. 12Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag sa akon sing kusog sa pagpangabudlay. Nagapasalamat ako sa iya, kay iya ako ginkabig nga takos kag iya ako ginpili sa pag-alagad sa iya, 13bisan pa nga sang una ginpakamalaut ko sia, ginhingabot kag ginpakahuy-an. Pero ang Dios nagkaluoy sa akon, kay wala pa ako sadto nagatuo kag gani wala ako makahibalo sang akon ginahimo. 14Kag ang aton Ginoo naghatag sa akon sing bugana nga grasya kag iya ako ginhatagan sing pagtuo kag gugma nga nangin-aton sa aton paghiusa kay Cristo Jesus. 15Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon sing bug-os kag tuohan: si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala, kag ako gid ang labing malaut sa ila tanan. 16Pero tungod gid sini ang Dios nagkaluoy sa akon, agod nga mapahayag ni Cristo Jesus ang iya bug-os nga pagpailob sa akon, ako nga labing malaut sa mga makasasala, sa paghimo sa akon nga sulondan sa mga magatuo sa iya sa ulihi kag magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. 17Sa Hari nga wala sing katapusan, di-mamalatyon kag di-makita, ang isa lamang ka Dios, sa iya ang kadungganan kag himaya sa wala sing katubtoban! Kabay pa. 18Timoteo, anak ko, ginatugyan ko sa imo ini nga sugo. Ini suno sa mga pulong nga gintagna sang mga propeta halin sang una nahanungod sa imo. Gamita ini nga mga pulong subong imo mga hinganiban sa imo pagpakig-away sang maayo nga pag-away. 19Tipigi ang imo pagtuo kag matinlo nga konsyensya. Ang iban nga mga tawo wala magpamati sa ila konsyensya, gani nadulaan sila sang ila pagtuo. 20Ang iban sini sa ila amo sanday Himeneo kag Alejandro nga akon gintugyan sa gahom ni Satanas, agod matudloan sila sa pag-untat sang ila pagpakamalaut sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\