1 TIMOTEO 2

1Karon, una sa tanan, nagalaygay gid ako nga ang mga pag-ampo kag mga pagpangamuyo, ang mga pagpangabay kag mga pagpasalamat ihalad sa Dios para sa tanan nga mga tawo; 2para sa mga hari kag sa tanan nga yara sa awtoridad, agod nga magkabuhi kita sing matawhay kag mahidaiton sa bug-os nga pagkadiosnon kag sa nagakaigo nga pagginawi. 3Maayo ini kag nahamut-an sang Dios nga aton Manlulowas, 4nga luyag nga ang tanan nga mga tawo maluwas kag makadangat sa paghibalo sang kamatuoran. 5Kay may isa lamang ka Dios kag may isa lamang nga nagapahiusa sang Dios kag sang mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, 6nga nagtugyan sang iya kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tawo. Amo yadto ang pagpamatuod, sa nagakaigo nga panahon, nga luyag sang Dios nga ang tanan nga mga tawo maluwas. 7Tungod sini, ginpadala ako subong isa ka apostol kag manunodlo sang mga Gentil, sa pagbantala sang pagtuo kag kamatuoran. Wala ako nagabutig, kundi nagasugid ako sing matuod! 8Luyag ko nga ang tanan nga mga lalaki sa bisan diin nga duog magpangamuyo nga nagabayaw sang ila mga kamot sa matinlo nga tagipusoon nga wala sing kaakig kag pagsinuay. 9Luyag ko man nga ang mga babayi magmaugdang sa ila pangbayu nga nagakaigo kag kasarangan. Indi sila magpahinar sang ila buhok sing sobra, ukon maggamit sing mga alahas nga bulawan ukon perlas, ukon malahalon nga mga bayu, 10kundi maghimo sing maayo nga mga buhat nga nagakabagay sa mga babayi nga nagapakadiosnon. 11Ang mga babayi dapat maghipos kon ginatudloan kag magmapainuboson. 12Wala ako nagapahanugot sa mga babayi sa pagpanudlo ukon sa paggahom sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos sila. 13Kay una gintuga si Adam, kag dason lang si Eva. 14Indi si Adam ang ginlimbungan, kundi ang babayi amo ang ginlimbungan kag naglapas sang sugo sang Dios. 15Pero ang babayi pagaluwason paagi sa iya pagpamata, kon sia magpadayon sa pagtuo kag paghigugma kag pagkadiosnon nga may kaugdang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\