1 TIMOTEO 3

1Matuod ini nga pulong: Kon ang isa ka tawo luyag mangin-isa ka pangulo sa iglesia, maayo nga hilikuton ang iya ginahandom. 2Kinahanglan nga ang pangulo sang iglesia isa ka tawo nga wala sing kasawayan, isa lang ang iya asawa, mahaganhaganon, makapugong sang iya kaugalingon kag but-anan, kinahanglan mabinatunon sia sa mga dumoluong sa iya puloy-an, sampaton sa pagpanudlo; 3indi palahubog ukon makiawayon, kundi nga malulo kag mahidaiton, kag indi makikuwarta. 4Kinahanglan makahibalo sia magdumala sing maayo sang iya panimalay, ginatuman kag ginatahod sia sang iya mga kabataan. 5Kay kon ang isa ka tawo indi gani makahibalo magdumala sang iya panimalay, paano karon ang pagdumala niya sang iglesia sang Dios? 6Indi sia bag-o pa lang nakonbertir, kay basi magpabugal sia kag pagasilutan man sia subong sang Yawa. 7Kinahanglan ginatahod sia sang mga tawo nga indi katapo sang iglesia, agod nga indi sia mahuy-an kag mahulog sa siod sang Yawa. 8Ang mga manugbulig sa iglesia kinahanglan maayo sing pamatasan kag sinsero. Kinahanglan indi sila palainom sing bino kag indi dalok. 9Kinahanglan nagapadayon sila sing malig-on sa napahayag nga kamatuoran sang pagtuo, nga may matinlo nga konsyensya. 10Kinahanglan tilawan anay sila, kag kon makapasar, mag-alagad na sila. 11Ang ila mga asawa kinahanglan may maayo man nga pamatasan kag wala nagakutsokutso. Maugdang sila kag masaligan sa tanan nga mga butang. 12Ang manugbulig sa iglesia kinahanglan may isa lang ka asawa kag makahibalo magtatap sing maayo sang iya mga kabataan kag panimalay. 13Ang mga manugbulig sa iglesia nga nagaalagad sing maayo ginatahod sang mga tawo kag sarang sila makahambal nga wala sing kahadlok nahanungod sang ila pagtuo sa kay Cristo Jesus. 14Samtang ginasulat ko ini nga sulat para sa imo, nagalaom ako nga makakadto dira sa inyo sa labing madali kag makapakigkita sa imo. 15Pero kon maatrasar ako, ini nga sulat magapahibalo sa imo kon paano kita magginawi sa sulod sang panimalay sang Dios, nga amo ang iglesia sang Dios nga buhi, ang haligi kag pamakod sang kamatuoran. 16Wala sing may makahimutig kon daw ano kadaku ang sekrito sang aton pagtuloohan! Nagpakita sia sa dagway sang tawo, Ginpahayag nga matarong Sang Espiritu, Kag nakit-an sang mga anghel. Ginwali sia sa mga kapungsoran, Gintuohan sa kalibutan, Kag gindala sia sa langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\