1 TIMOTEO 4

1Ang Espiritu nagasiling sing maathag nga sa ulihi nga mga panahon may mga tawo nga magabiya sang pagtuo. Tumanon nila ang butigon nga mga espiritu kag sundon nila ang mga pagtulon-an sang mga yawa. 2Ini nga mga pagtulon-an nagagikan sa paglimbong sang mga tawo nga butigon kag ang ila mga konsyensya patay, nga daw sa nasunog sang nagabaga nga salsalon. 3Ini nga sahi sang mga tawo nagatudlo nga malain ang pagpangasawa, kag ang pagkaon sang iban nga sahi sang kalan-on. Pero gintuga sang Dios ini nga mga kalan-on agod kaunon sang mga tumoluo kag sang mga nakakilala sang kamatuoran, sa tapos makapangamuyo sang pagpasalamat. 4Ang tanan nga gintuga sang Dios maayo. Gani wala sing butang nga sikwayon, kundi ini tanan dapat batunon nga may pangamuyo sang pagpasalamat. 5Kay ang pulong sang Dios kag ang pangamuyo amo ang nagahimo sini nga mahamut-an sang Dios. 6Kon matudlo mo ini nga mga pagtulon-an sa mga kautoran mangin-isa ikaw ka maayo nga alagad ni Cristo Jesus, samtang ginasagod mo ang imo kaugalingon sa mga pulong sang pagtuo kag sang matuod nga pagtulon-an nga imo ginsunod. 7Pero likawi ang di-diosnon kag patupato nga mga sugilanon, nga indi dapat isugid. Hanasa ang imo kaugalingon sa kabuhi nga diosnon. 8Ang paghanas sang lawas may kapuslanan, pero sa tanan nga bagay mapuslanon pa gid ang espirituhanon nga paghanas, kay ini nagasaad sang kabuhi para sa karon kag sa palaabuton. 9Matuod ini nga mga pulong nga dapat batunon kag tuohan sing bug-os. 10Tungod sini nagapanikasog kita kag nagapangabudlay sing tuodtuod, kay ginpahamtang naton ang aton paglaom sa Dios nga buhi, nga amo ang Manlulowas sang tanan nga mga tawo kag labi na sang mga nagatuo. 11Isugo kag ipanudlo ini nga mga butang. 12Tinguhai nga indi ka mahikayan ni bisan sin-o tungod kay pamatan-on ka, kundi magmanginsulondan ka sang mga tumoluo sa imo panghambal, pagginawi, paghigugma, pagtuo kag pagkaputli. 13Magmaukod ka sa pagbasa sang mga Kasulatan sa mga tawo, kag sa pagwali kag pagpanudlo tubtob sa akon pag-abot. 14Indi pagpatumbayai ang espirituhanon nga bugay nga yara sa imo, nga ginhatag sa imo sang pagtagna sang mga propeta kag sang pagtungtong sang mga katigulangan sang iglesia sang ila mga kamot sa imo. 15Magmaukod ka sa paghimo sini nga mga butang, agod nga ang imo pagtin-ad makit-an sang tanan. 16Bantayi ang imo kaugalingon kag ang imo ginatudlo. Padayuna ang paghimo sini nga mga butang, kay kon imo ini ginahimo, maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\