1 TIMOTEO 5

60ka tuig. Wala labot sini, kinahanglan makaisa lang sia nakasal,

1Indi pagsabdungan ang tawo nga magulang pa sa imo, kundi magpakiluoy ka sa iya subong nga daw amay mo sia. Kabiga ang mga pamatan-on nga lalaki subong imo mga utod, 2ang tigulang nga mga babayi subong mga iloy, kag ang mga pamatan-on nga babayi subong mga utod, sa bug-os nga pagkaputli. 3Tahura ang mga balo nga matuod gid nga mga balo. 4Pero kon ang isa ka balo may kabataan ukon kaapuhan, magtuon anay sila sa pagtuman sang ila diosnon nga katungdanan sa ila kaugalingon nga panimalay, kag sa sini nga paagi ginabalusan nila ang ila mga ginikanan kag mga katigulangan, kay amo ini ang nahamut-an sang Dios. 5Ang babayi nga matuod gid nga balo, nga wala sing may nagasagod sa iya, nagasalig sa Dios kag nagapadayon sa pagpangamuyo, kag nagapangayo sa Dios sing bulig sa adlaw kag sa gab-i. 6Pero ang balo nga babayi nga nagapatuyang sa pagpangalipay patay na, bisan pa nga nagakabuhi sia. 7Ihatag sa ila ini nga sugo, agod nga wala sing isaway sa ila. 8Pero kon may yara nga wala nagatatap sang iya mga himata, ilabi na gid ang mga katapo sang iya kaugalingon nga panimalay, nagapanghiwala sang pagtuo kag labi pa sia kalaut sang sa di-tumoluo. 9Indi pag-idugang sa listahan sang mga balo, ang nabalo nga babayi nga wala pa sing 60 ka tuig. Wala labot sini, kinahanglan makaisa lang sia nakasal, 10kag nakilala tungod sang iya maayo nga mga buhat: isa sia ka babayi nga nagsagod sing maayo sang iya mga kabataan, nagbaton sang mga dumoluong sa iya balay, naghugas sang mga tiil sang mga tumoluo, nagbulig sa mga nalisdan kag naghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat. 11Pero indi pag-ilakip sa listahan ang mga bataon pa nga mga balo, kay kon mag-abot ang ila luyag sa pagpamana, nagabiya sila kay Cristo, 12kag gani nagapakasala sila paagi sa ila paglapas sang ila nahauna nga saad sa iya. 13Nagatuon man sila sa pag-usik sang ila mga tion sa pagpamalaybalay, pero ang malain pa gid sini amo nga nagatuon sila sa pagkutsokutso kag sa pagpahilabot sa iban, kag nagahambal sang mga butang nga indi nila dapat hambalon. 14Gani, kon sa akon lang maayo pa nga ang bataon nga mga balo magpamana, magpamata, kag magtatap sang ila mga panimalay, agod nga wala sing kahigayunan ang aton mga kaaway sa pagpakamalaut sa aton. 15Kay may iban nga mga balo nga nagbiya na kay Cristo kag nagsunod kay Satanas. 16Pero kon may isa ka babayi nga tumoluo nga may mga nabalo sa iya panimalay, ina sia dapat magsagod sa ila kag indi pagpabug-atan ang iglesia, agod nga ang iglesia magsagod lamang sang mga balo nga wala sing mga himata. 17Ang mga katigulangan sang iglesia nga nagapangabudlay sing maayo subong mga pangulo takos suholan sing pilo, ilabi na kon nagapangabudlay sila sa pagwali kag sa pagpanudlo. 18Kay ang kasulatan nagasiling, “Indi pagbusali ang baka kon nagalinas sang trigo,” kag “Ang nagapangabudlay takos nga suholan sing nagakaigo.” 19Indi pagsapaka ang mga panumbongon batok sa isa ka tigulang sang iglesia, luas kon may duha ukon tatlo ka mga saksi nga nagapamatuod sini. 20Sabdunga sa atubangan sang tanan ang mga nagapakasala, agod nga ang iban mahadlok man sa pagpakasala. 21Sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus kag sang balaan nga mga anghel, ginatugyan ko sa imo ang pagtuman sini nga mga pagsulondan nga wala sing pinilian kag pagpasulabi bisan kay sin-o sa bisan ano nga imo ginahimo. 22Indi ka magdalidali sa pagtungtong sang imo mga kamot sa kay bisan sin-o sa pag-alagad sa Ginoo. Indi ka magpakigbahin sa mga sala sang iban. Magpakaputli ka. 23Indi lamang tubig ang imnon mo, kundi mag-inom ka man sing diutay nga bino para pangpatunaw, kay pirme ka lang nagamasakit. 24Ang mga sala sang iban nga mga tawo makit-an sing maathag, kag ang ila mga sala nagadala sa ila sa hukmanan. Pero ang mga sala sang iban ulihi na lang mahibaluan. 25Sa amo man nga bagay ang maayo nga mga buhat makit-an sing madali kag bisan pa ang mga indi dayon makit-an, indi matago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\