1 TIMOTEO 6

1Ang tanan nga mga ulipon dapat magtahod sa ila mga agalon, agod nga wala sing may magapakamalaut sang ngalan sang Dios kag sang aton pagtulon-an. 2Ang mga ulipon nga may mga agalon nga tumoluo indi dapat magtamay sang ila mga agalon, kay ila sila mga utod. Sa baylo, dapat sila mag-alagad sa ila mga agalon sing labi pa gid, kay ang mga nagapulos sang ila pagpangabudlay amo ang mga tumoluo nga ila ginahigugma. Itudlo kag iwali mo ini nga mga pagtulon-an. 3Ang nagapanudlo sang iban nga pagtulon-an kag wala nagahisugot sa matuod nga mga pulong sang aton Ginoong Jesu-Cristo kag sa pagtulon-an sang aton pagtuloohan, 4nagahabok sa pagpabugal kag wala sing may nahibaluan. Ang iya naluyagan amo ang pagsinuay kag pagbanggianay nahanungod sa mga pulong, kag ini nagadala sing kahisa, pagbinahinbahin, pagpasipala, malaut nga mga pagpangduhadoha, 5kag dayon nga pagsinuay sa mga tawo nga wala sa ila husto nga painuino kag nawad-an sang kamatuoran. Naghunahona sila nga ang relihiyon isa ka paagi nga makapamanggad sa ila. 6Matuod man, ang relihiyon nagahimo sang tawo nga manggaranon kaayo, kon kuntento sia sang iya pagkabutang. 7Ano bala ang aton gindala sa kalibutan? Wala! Ano bala ang aton madala halin sa kalibutan? Wala! 8Gani, kon may kalan-on kita kag bayu, tuman na ina para sa aton. 9Pero ang luyag magmanggaranon nagakahulog sa mga pagsulay kag ginasiod sang binuang kag makahalalit nga mga handom nga nagadala sa ila sa kamusmosan kag kalaglagan. 10Kay ang paghigugma sa pilak amo ang ginahalinan sang tanan nga sahi sang kalautan. May iban nga mga tawo nga naghandom gid sini, gani nagtalang sila sa pagtuo kag napuno ang ila mga tagipusoon sang mga kalisod. 11Pero ikaw, tawo sang Dios, likawi ini nga mga butang. Himulati ang pagkamatarong, pagkadiosnon, pagtuo, paghigugma, pagbatas kag pagkalulo. 12Dalagan ka sing maayo sa palumba sang pagtuo kag dag-a ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kay sa sini nga kabuhi gintawag ka sang Dios, sang pagpahayag mo sang imo pagtuo sa atubangan sang madamo nga mga saksi. 13Sa atubangan sang Dios nga nagahatag sing kabuhi sa tanan nga mga butang kag sa atubangan ni Cristo Jesus nga nagpanaksi sing maayo sa atubangan ni Poncio Pilato, ginamanduan ko ikaw: 14Tumana ang sugo kag amligi ang iya kaputli nga indi madagtaan tubtob sa Adlaw nga magapahayag ang aton Ginoong Jesu-Cristo. 15Igapahayag sia sang Dios sa nagakaigo nga panahon, ang bulahan kag ang isa lamang ka Makagagahom, ang Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga ginoo. 16Sia lamang ang di-mamalatyon kag ang nagakabuhi sa kapawa nga wala sing bisan sin-o nga makasarang sa pagpalapit. Wala sing may nakakita sa iya kag wala gid sing bisan isa nga makakita sa iya. Sa iya ang kadungganan kag kagamhanan nga walay katapusan! Kabay pa. 17Tudloi ang mga manggaranon sa sining kinabuhi nga indi sila magpabugal kag indi nila pag-ipahamtang ang ila paglaom sa mga butang nga indi masaligan subong sang mga manggad, kundi sa Dios nga nagahatag sa aton sing bugana sang tanan nga mga butang sa paglipay sa aton. 18Tudloi sila sa paghimo sing maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, magmaalwan kag handa sa pagpakigbahin sang ila pagkabutang sa iban nga mga tawo. 19Sa sini nga paagi magatipon sila para sa ila mga kaugalingon sing manggad nga manginmalig-on nga sadsaran sa palaabuton. Kag dayon maangkon nila ang kabuhi nga amo ang matuodtuod nga kabuhi. 20Timoteo, tipigi ang akon gintugyan sa imo. Likawi ang wala sing pulos nga pagwakal kag binuang nga pagsinuay sang “Kaalam” nga indi matuod. 21Kay ang iban sa ila nagsiling nga naangkon na nila ini, kag tungod sini nagtalang sila sa dalan sang pagtuo. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\