2 CORINTO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubot-on sang Dios, kag halin kay Timoteo nga aton utod— Sa iglesia sang Dios nga yara sa Corinto, kag sa tanan nga mga tumoluo sa bug-os nga Grecia. 2Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 3Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang maluloy-on nga Amay, ang Dios nga ginahalinan sang tanan nga bulig! 4Ginabuligan niya kita sa tanan naton nga mga kalisdanan, agod nga paagi sa bulig nga aton nabaton sa Dios, makabulig man kita sa iban sa tanan nila nga mga kalisdanan. 5Subong nga nagaambit kita sa madamo nga mga pag-antos ni Cristo, amo man paagi kay Cristo nagaambit kita sang iya daku nga bulig. 6Kon nagaantos kami, tungod ini sa pagbulig sa inyo kag sa inyo kaluwasan. Kon kami nabuligan, ti kamo man nabuligan kag nahatagan sing kusog sa pagbatas nga may pagpailob sang amo man nga mga pag-antos nga amon ginabatas. 7Gani, malig-on ang amon paglaom sa inyo. Nakahibalo kami nga subong nga kamo nagaambit sang amon mga pag-antos, kamo man nagaambit sang bulig nga amon ginabaton. 8Mga utod, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang mga kabudlayan nga amon naagihan sa probinsya sang Asia. Ang mga palas-anon nga ginpapas-an sa amon tama gid kadaku kag kabug-at, sa bagay nga wala kami magdumdom nga mabuhi pa. 9Nagbatyag kami nga indi na kami makalikaw sa kamatayon. Pero natabo ini, agod indi kami magsalig sa amon kaugalingon, kundi sa Dios lamang nga nagabanhaw sang mga patay. 10Ginluwas niya kami sa daku nga katalagman sang kamatayon, kag magaluwas sia sa amon, kag kami nagalaom sa iya nga sia magaluwas sa amon liwat, 11subong nga kamo nagabulig sa amon paagi sa inyo mga pangamuyo. Gani ang madamo nga mga pangamuyo para sa amon pagapamatian, kag ang Dios magabendisyon sa amon, kag madamo ang magapasalamat sa iya para sa amon. 12Amo ini ang amon ginapabugal: ang amon konsyensya nagapasalig sa amon nga ang amon kabuhi sa sini nga kalibutan, kag labi na gid ang amon kaangtanan sa inyo, ginagamhan sang diosnon nga pagkabunayag kag pagkasinsero, paagi sa gahom sang grasya sang Dios, kag indi tungod sang tawuhanon nga kaalam. 13Kay ang inyo lamang mabasahan kag mahangpan amo ang ginasulat namon sa inyo. Kag nagalaom ako nga mahangpan gid ninyo sing bug-os 14ang indi pa ninyo mahangpan karon, agod nga sa Adlaw ni Ginoong Jesus sarang ninyo kami mapabugal subong nga mapabugal man namon kamo. 15May pagsalig gid ako sini tanan, sa bagay nga nagplano ako anay sa pagduaw sa inyo, agod nga makabaton kamo sing doble nga mga kaayuhan. 16Kay nagplano ako sa paghapit dira sa inyo sa akon pagkadto sa Macedonia kag sa paghapit liwat sa akon pagbalik, sa pagpangayo sing bulig sa inyo para sa akon pagkadto sa Judea. 17Sang pagplano ko sini, nagpakita bala ako nga madali lang ako magbaylo? Kon nagaplano ako, ginahimo ko bala ini sa maiyaiyahon nga tinutoyo nga handa sa pagsiling, “Huo, huo,” kag dayon “Indi, indi”? 18Subong nga ang Dios matuod, ang akon saad sa inyo indi “Huo” kag “Indi.” 19Kay si Jesu-Cristo, ang Anak sang Dios, nga ginwali namon ni Silas kag ni Timoteo sa inyo, indi isa nga “Huo” kag “Indi,” kundi sia ang “Huo” sang Dios. 20Kay sia amo ang “Huo” sa tanan nga mga saad sang Dios. Amo ini ang kabangdanan nga paagi kay Jesu-Cristo nagasiling kita “Kabay pa” sa himaya sang Dios. 21Kay ang Dios gid amo ang nagapalig-on sang amon kag sang inyo kabuhi sa kay Cristo. Ang Dios gid amo ang nagpain sa amon, 22kag nagbutang sing marka sa amon nga iya kami, kag sia ang naghatag sang Espiritu Santo sa amon mga tagipusoon subong nga kalig-unan sang tanan nga iya gintigana para sa amon. 23Ang Dios amo ang akon saksi. Nakahibalo sia sang akon tagipusoon! Wala ako magkadto sa Corinto agod nga malikaw kamo sa masakit nga balatyagon. 24Wala kami nagadikta sa inyo kon ano ang inyo dapat tuohan, kay malig-on kamo sa inyo pagtuo. Sa baylo, nagapangabudlay kami kaupod ninyo para sa inyo kalipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\