2 CORINTO 10

1Ako, si Pablo, nga ginakabig nga mapainuboson kon yara dira sa inyo, pero maisog kon malayo sa inyo, nagalaygay karon sa inyo. Nagapakiluoy ako sa inyo tungod sang pagkamapainuboson kag pagkalulo ni Cristo, 2nga indi ninyo ako pagpilita sa paghambal sing masakit kon mag-abot ako dira, kay siguro gid nga sarang ako makahambal sing masakit sa mga nagasiling nga ang amon tinutoyo sa pagpangabudlay kalibutanon. 3Matuod nga nagakabuhi kami sa kalibutan, pero ang amon tinutoyo sa pagpakig-away indi kalibutanon. 4Ang mga hinganiban nga amon ginagamit sa pagpakig-away indi iya sang kalibutan, kundi iya sang Dios, kag ini may gahom sa pagguba sang mga pamakod. Ginaguba namon ang indi matuod nga mga rason, 5ginarumpag namon ang tagsa ka bugalon nga kaupangan nga ginagamit batok sa pagkilala sa Dios, ginadaog namon ang tagsa ka panghunahona kag ginahimo namon ini nga magtuman kay Cristo. 6Kag sa tapos nga napamatud-an ninyo ang inyo bug-os nga pagkamatinumanon, handa kami sa pagsilot sang bisan ano nga buhat sang pagkadi-matinumanon. 7Ang inyo ginatan-aw amo lamang ang mga butang nga makita nga yara sa gwa. Kon may yara sa inyo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga iya sia ni Cristo, dapat niya dumdomon nga sa amo man nga bagay kami iya man ni Cristo. 8Kay wala ako nahuya, bisan nga daw sobra ang akon pagpabugal sang awtoridad nga ginhatag sa amon sang Ginoo—ini nga awtoridad nagapalig-on sa inyo, kag wala nagaguba sa inyo. 9Indi ako gusto nga magbatyag kamo nga daw ginapahog ko kamo sang akon mga sulat. 10May isa nga magasiling, “Ang mga sulat ni Pablo masakit kag gamhanan, pero kon yari sia diri sa aton waaywaay gid sia, kag ang iya mga pulong wala pulos!” 11Dapat dumdomon sina nga tawo nga kon ano man ang amon ginasulat kon malayo kami amo man ina ang amon himuon kon yara kami dira sa inyo. 12Kay indi kami amon makahimo sa pagpatupong ukon sa pagpaanggid sang amon kaugalingon sa iban nga nagadayaw sang ila kaugalingon sing tama gid. Mga buangboang sila! Sila lang ang nagahimo sang ila talaksan sa pagtakos sang ila kaugalingon, kag nagahukom sang ila kaugalingon sa ila talaksan! 13Pero kon parti sa amon, ang amon pagpabugal wala nagasobra sa nagakaigo nga dulonan, kundi suno lamang sa dulonan nga ginpat-od sang Dios sa amon, kag ina nagalakip sang amon hilikuton sa inyo. 14Kag tungod nga nasakop kamo sina nga dulonan, wala kami nagpanglakbang sang pagkadto namon dira sa inyo, nga nagadala sang Maayong Balita nahanungod kay Cristo. 15Gani wala kami nagapabugal sang hilikuton nga nahimo sang iban sa gwa sang dulonan nga ginpat-od sang Dios sa amon. Sa baylo, nagalaom kami nga ang inyo pagtuo magtubo, kag kami makahimo sing mas daku pa gid nga hilikuton dira sa inyo, sa sulod sang dulonan nga ginpat-od sang Dios. 16Dayon makawali kami sang Maayong Balita sa iban nga mga pungsod sa unhan ninyo, kag indi kami dapat magpabugal sang hilikuton nga nahimo na sa palangabudlayan sang iban nga tawo. 17Pero subong sang ginasiling sang kasulatan, “Ang bisan sin-o nga luyag magpabugal, dapat magpabugal sang nahimo sang Ginoo.” 18Kay indi ang tawo nga nagapakamaayo sang iya kaugalingon ang ginabaton, kundi ang tawo nga ginapakamaayo sang Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\