2 CORINTO 11

24ka oras gid ako sa tubig. 39ka lapdos sa kamot sang mga Judio.

1Kabay nga pahanugotan lang ninyo ang akon diutay nga kabuangan. Kon mahimo, pasensyaha ninyo ako! 2Ginapangimunan ko kamo subong sang pagpangimon sang Dios. Kay kasubong kamo sang isa ka putli nga ulay nga ginsaad ko nga ipakasal sa isa lang ka lalaki nga amo si Cristo. 3Nagakahadlok ako nga ang inyo mga panghunahona patalangon subong sang pagpatalang sang man-og kay Eva paagi sa daya, kag kamo magabiya sang inyo bug-os kag putli nga katutom kay Cristo. 4Kay ginapagustohan lang ninyo ang bisan sin-o nga nagakadto sa inyo kag nagawali sing iban nga Jesus sang sa amon ginwali. Kag ginabaton ninyo ang espiritu kag maayong balita nga lain sang sa Espiritu kag sa Maayong Balita nga nabaton ninyo sa amon. 5Kon sa akon lang, indi gid man ako kubos sang sa pinasahi ninyo nga mga “apostoles”! 6Ayhan indi ako maayo maghambal, pero indi ako kubos sa kinaalam. Ginpaathag gid namon ini sa inyo sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. 7Wala ako nagpabayad sa inyo sang pagwali ko sa inyo sang Maayong Balita sang Dios. Nagpaubos ako agod mabayaw kamo. Malain bala inang ginhimo ko? 8Sang pagpangabudlay ko sa inyo, ang iban nga mga iglesia amo ang nagsakdag sa akon, kag pareho lang nga ginkawatan ko sila agod makabulig ako sa inyo. 9Kag sang dira ako sa inyo wala ako nagpangayo sa inyo sing bulig sang nagakinahanglan ako sing kuwarta, kay ang mga kautoran nga nag-abot halin sa Macedonia naghatag sa akon sang tanan ko nga mga kinahanglanon. Subong sang sa nagligad, amo man sa palaabuton: indi gid ako magpabug-at sa inyo! 10Nagasaad ako tungod sang kamatuoran ni Cristo nga yari sa akon, nga ining akon pagpabugal indi mapauntat bisan diin sa bug-os nga Grecia. 11Ngaa bala nagasiling ako sini? Tungod bala nga wala ako nagahigugma sa inyo? Ang Dios nakahibalo nga ginahigugma ko kamo! 12Padayunon ko ang ginahimo ko subong, agod nga yadtong iban nga mga “apostoles” wala sing rason sa pagpabugal kag sa pagsiling nga nagapangabudlay sila pareho man sa amon. 13Ina nga mga tawo indi gid matuod nga mga apostoles, kundi nagapakunokuno nga mga apostoles, nga nagabinutig nahanungod sang ila ginahimo kag nagapakaapostoles ni Cristo. 14Indi ini katingalahan! Kay bisan gani si Satanas makahimo sang iya kaugalingon subong nga anghel sang kapawa! 15Gani indi katingalahan kon ang iya mga alagad magpakunokuno nga mga alagad sang katarungan. Sa katapusan magabaton sila sang nagakaigo sa ila mga ginahimo. 16Nagasiling ako liwat: wala sing may maghunahona nga buangboang ako. Pero kon amo ini ang panghunahona ninyo, batuna ninyo ako subong isa ka buangboang, agod bisan diutay lang may ipabugal man ako. 17Sa pagkamatuod ang ginasiling ko karon indi iya sang Ginoo, kundi sa sining pagpabugal ko, nagahambal ako subong isa ka buangboang. 18Pero tungod madamo ang nagapabugal sa tawuhanon lamang nga kabangdanan, amo man ang himuon ko. 19Kamo inyo mga maalam gid, amo ina nga ginapagustohan lang ninyo ang mga buangboang! 20Kay ginapabay-an lang ninyo ang bisan sin-o nga mag-ulipon, magpamintaha, magsiod, magpakanubo, ukon magtampa sa inyo. 21Nahuya ako sa pag-ako nga kami amon indi makahimo sina! Pero kon may mangahas sa pagpabugal sang bisan ano—karon nagahambal ako nga daw buangboang—ako may amo man nga kakahas sa pagpabugal. 22Mga Hebreo bala sila? Ako amo man. Mga Israelinhon bala sila? Ako amo man. Mga kaliwat bala sila ni Abraham? Ako amo man. 23Mga alagad bala sila ni Cristo? Daw buang ako sa paghambal sini, pero mas maayo pa ako nga alagad sang sa ila! Nakapangabudlay ako sing labi pa sa ila, napriso ako sing madamo nga beses, ginhanot ako sing labi pa, kag pirme lang ako sa katalagman sang kamatayon. 24Kalima gid ako makaagi sing tag-39 ka lapdos sa kamot sang mga Judio. 25Katatlo gid ako makaagi sang pagbunal sang mga Romanhon, kag makaisa ako ginbato. Katatlo gid ako malunod, kag sa isa sini 24 ka oras gid ako sa tubig. 26Sa akon madamo nga pagpanglakaton masunson yara ako sa katalagman sang mga baha kag mga makawat, sa katalagman sa akon kapareho nga mga Judio kag sang mga Gentil, sa katalagman sa mga siyudad kag mga kagulangan, sa katalagman sa dagat kag sa di-matuod nga mga abyan. 27Madamo ang akon mabudlay nga ulobrahon kag masunson wala ako sing tulog. Gingutom ako kag gin-uhaw kag sa masunson wala ako sing tuman nga pagkaon, dalayunan, ukon bayu. 28Wala labot sini kag sang iban pa nga mga butang, ang akon kabalaka para sa tanan nga mga iglesia naghatag sa akon sing dugang nga palas-anon adlaw-adlaw. 29Kon may yara nga maluya, nagabatyag man ako sing kaluya. Kon may magpakasala, nagakalisod gid ako. 30Kon magpabugal gid man ako, magapabugal ako sang mga butang nga nagapakita kon daw ano ako kaluya. 31Ang Dios kag Amay ni Ginoong Jesus—dayawon ang iya ngalan sa gihapon!—nakahibalo nga wala ako nagabutig. 32Sang didto ako sa Damasco, ang gobernador sa idalom ni Haring Aretas nagpagwardya sang mga puwerta sang siyudad sa pagdakop sa akon. 33Pero gintunton ako sa isa ka tabig, paagi sa bintana sang pader, kag nakapalagyo ako sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\