2 CORINTO 12

1Kinahanglan ako magpabugal, bisan nga wala ini sing kapuslanan. Pero karon magahambal ako nahanungod sang mga palanan-awon kag sang mga ginpahayag sa akon sang Ginoo. 2May nakilala ako nga isa ka Cristiano nga sang 14 na ka tuig nga nagligad ginsabnit pakadto sa pinakamataas nga langit. (Wala ako makahibalo kon nadala ang iya lawas ukon ang iya lang espiritu—ang Dios lang ang nakahibalo.) 3Nakahibalo ako nga ini nga tawo gindala sa Paraiso (liwat nagasiling ako nga wala ako makahibalo kon nadala ang iya lawas ukon ang iya espiritu—ang Dios lang ang nakahibalo), 4kag didto nabatian niya ang mga pulong nga indi mahambal, mga butang nga indi tugot sa tawo ang pagbungat. 5Gani ipabugal ko ini nga tawo, pero indi ang akon kaugalingon, luas lamang sang mga butang nga nagapakita kon daw ano ako kaluya. 6Kon luyag ako magpabugal, indi gid man ako manginbuangboang, kay kamatuoran man ang ginasugid ko. Pero indi ako magapabugal, kay indi ako luyag nga ang bisan sin-o nga tawo maghunahona sing sobra sang sa iya nakita nga ginahimo ko kag nabatian niya nga akon ginahambal. 7Pero agod indi ako magpabugal sing sobra tungod sang makatilingala nga mga butang nga akon nakita, ginhatagan ako sing masakit nga balatian, nga amo ang paagi ni Satanas sa pagsakit sa akon agod indi ako magpabugal. 8Katatlo gid ako magpangamuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ini. 9Pero nagsabat sia, “Ang akon grasya amo ang kinahanglan mo, kay ang akon gahom mabatyagan mo sing labi kon ikaw maluya.” Gani labi ako ka malipayon sa pagpabugal sang bisan ano nga kaluyahon, agod nga akon mabatyagan ang gahom ni Cristo nga yari sa akon. 10Gani nagakalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga pasipala, sa mga kabudlayan, sa mga paghingabot, sa mga kapiutan tungod kay Cristo. Kay kon maluya ako, ti mabakod ako. 11Daw sa nagabinuang ako, pero kamo ang naghimo sini sa akon. Kamo kuntani ang dapat maghambal sing maayo nahanungod sa akon. Kay bisan nga wala ako sing pulos, indi man ako maulihi sa inyo pinasahi nga mga “apostoles”. 12Ang akon pagkaapostol napamatud-an sa tunga ninyo nga may pagpailob paagi sa mga tanda kag katingalahan nga mga buhat kag mga milagro. 13Sa ano bala nga bagay nga ginkabig ko kamo sing kubos sang sa iban nga mga iglesia, luas nga ako wala nagpangayo sa inyo sing bulig? Kon mahimo patawara ninyo ako kay wala ko kamo ginkabig pareho sang iban nga mga iglesia! 14Ikatlo na ini nga tion nga handa ako sa pagduaw sa inyo, kag indi ako magpahuol sa inyo. Kamo ang akon kinahanglan kag indi ang inyo kuwarta. Kay kon hambalon na gid man, ang mga kabataan indi amo ang dapat magsakdag sang ila ginikanan, kundi ang ginikanan amo ang dapat magsakdag sang ila mga kabataan. 15Magakalipay ako sa paghalad sang tanan ko, kag bisan pa sang akon kaugalingon sa pagbulig sa inyo. Higugmaon bala ninyo ako sing diutay tungod kay daku ang akon paghigugma sa inyo? 16Karon kamo gid magakumpormi nga ako wala magpahuol sa inyo. Pero may iban nga magasiling nga madaya ako kag natuntohan ko kamo paagi sa akon pagbinutig. 17Sa ano bala nga paagi? Nagpamintaha bala ako sa inyo paagi sa mga tawo nga ginpadala ko dira sa inyo? 18Ginpangabay ko gid si Tito sa pagkadto dira, kag ginpaupod ko sa iya ang isa ka utod nga Cristiano. Makasiling bala kamo nga si Tito namintaha sa inyo? Indi bala pareho ang amon pagginawi kag tinutoyo ni Tito? 19Ayhan nagahunahona kamo nga nagaapin kami sang amon kaugalingon sa atubangan ninyo. Mga hinigugma, ang Dios nakahibalo nga wala kami nagaapin sang amon kaugalingon, kundi nagahambal kami suno sa ginapahambal sa amon ni Cristo, kag ini tanan ginahimo namon sa pagbulig sa inyo. 20Nahadlok ako nga kon mag-abot ako dira makit-an ko kamo nga lain sang sa ginapaabot ko sa inyo, kag ako makit-an ninyo nga lain sang sa ginapaabot ninyo. Nahadlok ako nga may mga inaway kag kahisa dira, pagpainitay kag pagkamaiyaiyahon, mga pagpasipala kag pagkutsokutso, pagpabugal kag kagamo. 21Nahadlok ako nga sa akon pagkadto liwat sa inyo pakahuy-an ako sang akon Dios sa atubangan ninyo, kag magapangasubo ako tungod sa madamo nga nagpakasala sang nagligad nga panahon kag wala sila makahinulsol sang ila nahimo nga malaw-ay nga mga buhat, pagpanghilawas kag kaulag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\