2 CORINTO 13

1Ikatlo na ini nga pagkadto ko sa pagduaw sa inyo. Ang kasulatan nagasiling, “Ang bisan ano nga sumbong dapat pamatud-an sang duha ukon tatlo ka mga saksi.” 2Luyag ko isiling sa inyo nga nakasala sang una, kag sa tanan, nga ang ginsiling ko sang una sang akon ikaduha nga pagduaw sa inyo, ginasiling ko liwat, karon nga malayo ako sa inyo: sa akon pagkadto dira liwat wala gid sing may makalikaw sa silot. 3Hatagan ko kamo sang tanan nga pagpamatuod nga luyag ninyo, nga si Cristo nagahambal paagi sa akon. Kon si Cristo maghambal sa inyo indi sia maluya, kundi nagapakita sia sang iya gahom sa inyo. 4Kay bisan nga sa kaluyahon ginlansang sia sa krus, sa gahom sang Dios nagakabuhi sia. Sa amon paghiusa sa iya kami man mga maluya, pero sa amon kaangtanan sa inyo, magakabuhi kami upod sa iya sa gahom sang Dios. 5Usisaa ang inyo kaugalingon, agod mahibal-an ninyo kon bala nagakabuhi kamo sa pagtuo. Matuod gid nga kamo nakahibalo nga si Cristo yara sa inyo, luas kon indi kamo matuod nga mga tumoluo. 6Karon nagalaom ako nga kamo nakahibalo nga kami matuod nga mga tumoluo. 7Nagapangamuyo kami sa Dios nga indi kamo maghimo sing malaut—indi sa pagpakita nga madinalag-on kami, kundi nga maghimo kamo sing husto, bisan nga kami kasubong sang di-matuod nga mga tumoluo. 8Kay indi kami makahimo sing bisan ano nga batok sa kamatuoran, kundi suno lamang sa kamatuoran. 9Nagakalipay kami kon kami maluya pero kamo mabakod. Amo gani ina nga nagapangamuyo man kami nga manginhimpit kamo. 10Kag amo ina nga nagasulat ako sini sang malayo ako sa inyo, agod nga kon mag-abot ako dira indi kinahanglan nga magmapintas ako sa akon paggamit sang awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo. Ini nga awtoridad para sa pagpalig-on kag indi sa pagguba sa inyo. 11Sa katapusan, mga kautoran, paalam na! Magtinguha kamo nga manginhimpit. Magpamati kamo sa akon ginasiling. Maghilisugot kamo kag magkabuhi sa paghidait. Kag ang Dios sang paghigugma kag paghidait manginkaupod ninyo. 12Mag-abiabihay kamo sa paghalukay sang mag-ulotod. Ang tanan nga mga tumoluo nagapadala sang ila pag-abiabi sa inyo. 13Ang grasya ni Ginoong Jesu-Cristo, ang gugma sang Dios kag ang pagpakig-ambit sang Espiritu Santo manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\