2 CORINTO 2

1Gani, ginpakamaayo ko nga indi ako magkadto sa inyo liwat sa pagpakasubo sa inyo. 2Kay kon ako ang kabangdanan sang inyo kasubo, sin-o na lang ang magalipay sa akon? Ang mga tawo lamang nga akon ginpakasubo. 3Amo ina nga nagsulat ako sadto sa inyo. Wala ako luyag magkadto sa inyo kag pakasuboon man lang ako sang mga tawo nga amo kuntani ang dapat maglipay sa akon. Kay nagasalig gid ako nga kon ako nagakalipay, ti kamo nagakalipay man. 4Nagsulat ako sa inyo sa daku nga kabalaka kag kasakit, nga nagahilibion, indi sa pagpakasubo sa inyo, kundi sa pagpakilala sa inyo kon daw ano ang akon paghigugma sa inyo tanan. 5Karon, kon may isa nga nagpakasubo sa bisan kay sin-o, wala niya ini ginhimo sa akon, kundi sa inyo, ukon sa pila lang sa inyo, kay indi ako luyag magpatama sa inyo. 6Tuman na sa sina nga tawo nga nasilutan sia sa sini nga paagi sang kalabanan sa inyo. 7Pero karon, patawaron ninyo sia kag lipayon, agod indi sia magpangasubo kag indi madulaan sing paglaom. 8Gani, nagapakiluoy ako sa inyo, pahibal-a ninyo sia nga inyo sia ginahigugma. 9Kay amo ini ang kabangdanan nga nagpadala ako sa inyo sina nga sulat: luyag ko mahibaluan kon bala nagdaog kamo sa pagtilaw, ukon handa kamo sa gihapon sa pagsunod sang akon mga ginapatuman. 10Kon ginapatawad ninyo ang isa ka tawo tungod sang iya ginhimo, ginapatawad ko man sia. Kay kon magpatawad ako—ina kon nakapatawad gid man ako sang bisan ano nga sayop—ginahimo ko ini tungod sa inyo, sa atubangan ni Cristo, 11agod nga indi kita madaog ni Satanas, kay nakahibalo kita kon ano ang iya mga plano. 12Sang pag-abot ko sa Troas sa pagwali sang Maayong Balita nahanungod kay Cristo, nasapwan ko nga ang Ginoo naghatag sa akon sing kahigayunan sa pagpangabudlay didto. 13Pero naglibog gid ang akon ulo kay wala ko makita ang aton utod nga si Tito. Gani nagpaalam ako sa mga tawo didto, kag nagpadayon pakadto sa Macedonia. 14Pero salamat sa Dios! Kay sa aton paghiusa kay Cristo, ang Dios amo sa gihapon ang nagapangulo sa aton subong sang mga priso sa parada nga nagasaulog sang pagdaog ni Cristo. Subong sang pahamot nga nagatugob sa tanan nga duog, ang Dios nagagamit sa aton sa pagpakilala kay Cristo sa tanan nga mga tawo. 15Kay subong kita sang kahamot sang sinunog nga insyenso nga ginahalad ni Cristo sa Dios kag nagapangamyon sa nagakalaluwas kag sa nagakalawala. 16Para sa ila nga nagakalawala, baho ini nga nagapatay. Para sa ila nga ginaluwas, kahamot ini nga nagadala sing kabuhi. Ti sin-o karon, ang makasarang sini nga hilikuton? 17Indi kita pareho sang madamo nga mga tawo, nga ang pagkabig nila sang mensahi sang Dios pareho sang baratuhon nga baligya. Pero tungod kay kita iya ginpadala sang Dios, nagahambal kita sing maminatud-on sa iya atubangan subong nga mga alagad ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\