2 CORINTO 3

1Nagakahulogan na man bala ini nga nagapabugal kami sang amon kaugalingon? Nagakinahanglan bala kami sing mga sulat nga rekomendasyon sa inyo ukon halin sa inyo pareho sang ginahimo sang iban? 2Kamo mismo amo ang amon sulat, nga nasulat sa amon tagipusoon, agod makilal-an kag mabasahan sang tanan nga mga tawo. 3Maathag gid nga si Cristo mismo amo ang nagsulat sini kag nagpadala sini paagi sa amon. Wala ini masulat sa tinta sa malapadlapad nga mga bato, kundi ginsulat ini sang Espiritu sang Dios nga buhi, sa tagipusoon sang mga tawo. 4Ginasiling namon ini kay may pagsalig kami sa Dios paagi kay Cristo. 5Kay kon sa amon lang wala kami sing kaugalingon nga ikasarang sa paghimo sini nga bulohaton. Ang amon ikasarang nagagikan sa Dios, 6kay sia amo ang nagahatag sa amon sing ikasarang sa pag-alagad sa bag-o nga kasugtanan, nga wala nasandig sa nasulat nga kasugoan, kundi sa Espiritu. Ang nasulat nga kasugoan nagadala sing kamatayon, pero ang Espiritu nagahatag sing kabuhi. 7Ang mga litra sang Kasugoan ginsilsil sa malapad-lapad nga mga bato, kag ang himaya sang Dios nagpahayag sang paghatag sini. Bisan ang himaya sa guya ni Moises nagaamat-amat kadula, pero tama ini kasilaw, sa bagay nga ang mga tawo sang Israel indi makaagwanta sa pagtulok sa iya. Kon ang Kasugoan nga ang iya pagpanghikot nagadala sing kamatayon nag-abot nga may daku nga himaya, 8daw ano pa gid kadaku ang himaya sang pagpanghikot sang Espiritu! 9Kay kon ang pagpanghikot nga nagadala sing silot mahimayaon, daw ano pa gid ka mahimayaon ang obra nga nagahimo sang mga tawo nga matarong! 10Makasiling kita nga ang tama kasanag nga himaya sang una naalimunaw, tungod sang mas masanag nga himaya karon. 11Kay kon may himaya gani sa sadtong umalagi lang, daw ano pa gid ang himaya sa sining nagapadayon sa wala sing katapusan! 12Tungod kay amo ini ang amon paglaom, may kaisog kami. 13Indi kami pareho kay Moises, nga napilitan sa pagtabon sang iya guya, agod nga ang mga taga-Israel indi makakita sang kasanag nga nagaamat-amat kadula. 14Sa pagkamatuod, ang ila mga panghunahona natakpan, kag tubtob karon gid nga adlaw ang ila mga panghunahona natabunan sang amo man gihapon nga tabon, samtang nagabasa sila sang mga libro sang daan nga kasugtanan. Ang tabon makuha lang kon ang tawo nahiusa kay Cristo. 15Bisan karon, sa ila pagbasa sang Kasugoan ni Moises, ang ila mga panghunahona ginatabunan pa gihapon. 16Pero ginakuha ini, subong sang ginasiling sang kasulatan, “Ang tabon sa guya ni Moises nakuha sang pagliso niya sa Ginoo.” 17Karon, “ang Ginoo” sa sini nga bahin sang kasulatan amo ang Espiritu, kag kon diin ang Espiritu sang Ginoo, dira may kahilwayan. 18Gani, kita tanan nagapakita sang himaya sang Ginoo sa aton mga guya nga wala sing tabon, kag ina nga himaya nga nagagikan sa Ginoo nga amo ang Espiritu, nagabalhin sa aton nga manginkaangay niya, sa isa ka mas daku pa nga himaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\