2 CORINTO 4

1Ang Dios, sa iya kaluoy, naghatag sa amon sini nga pag-alagad, gani, wala kami nagapakaluya. 2Ginsikway namon ang tanan nga natago kag makahuloya nga mga buhat. Wala kami nagadaya ukon nagadugang sang pulong sang Dios, kundi sa bug-os nga kapawa sang kamatuoran, nagakabuhi kami sa atubangan sang Dios sa pagpakilala sang amon kaugalingon sa maayo nga pagkabig sang tagsatagsa. 3Kay kon ang amon ginawali nga Maayong Balita indi mahangpan, indi ini mahangpan sang mga nagakalawala. 4Wala sila nagatuo tungod kay ang ila mga panghunahona gindulman sang malaut nga dios sini nga kalibutan. Ining malaut nga dios amo ang nagalipod sa ila agod nga indi sila makakita sang kapawa nga nagasilak sa ila halin sa Maayong Balita nahanungod sang himaya ni Cristo, nga amo gid ang larawan sang Dios. 5Kay wala kami nagawali sang amon kaugalingon, kundi ginawali namon si Jesu-Cristo subong nga Ginoo, kag ang amon kaugalingon subong inyo mga alagad tungod kay Jesus. 6Ang Dios nga nagsiling, “Gikan sa kadudolman magasilak ang kapawa!” amo man nga Dios ang nagpasilak sang iya kapawa sa aton mga tagipusoon, sa pagdala sa aton sang kapawa sang pagkilala sang himaya sang Dios, nga nagasilak sa nawong ni Cristo. 7Pero kami nga may espirituhanon nga manggad kaangay sang tibod nga duta, sa pagpakita nga ang labing daku nga gahom indi amon, kundi iya sang Dios. 8Masunson kami ginaipit-ipit sang palaligban, pero wala kami maligsa. Kon kaisa nagapangduhadoha kami, pero wala kami mawad-i sing paglaom. 9Madamo ang amon mga kaaway, pero wala man kami mawad-i sing abyan. Kag bisan nga kon kaisa nasakit gid kami, pero wala man kami malaglag. 10Sa tanan nga tion ginadala namon sa amon lawas nga mamalatyon ang kamatayon ni Jesus, agod nga ang iya kabuhi makita man sa amon lawas. 11Sa bug-os namon nga pagkabuhi yara kami pirme sa katalagman sang kamatayon tungod kay Jesus, agod nga ang iya kabuhi makita sa sining amon mamalatyon nga lawas. 12Ini nagakahulogan nga ang kamatayon nagapanghikot sa amon, pero ang kabuhi nagapanghikot sa inyo. 13Ang kasulatan nagasiling, “Naghambal ako kay nagtuo ako.” Sa amo man nga espiritu sang pagtuo, nagahambal man kami kay nagatuo kami. 14Kay nakahibalo kami nga ang Dios, nga nagbanhaw kay Ginoong Jesus, magabanhaw man sa amon upod kay Jesus kag magadala sa amon upod sa inyo sa iya atubangan. 15Ini tanan para sa inyo, kag sa nagadamo kag nagadamo ang mga tawo nga ginalambot sang grasya sang Dios, magadamo pa gid ang ila pagpangamuyo sang pagpasalamat, sa himaya sang Dios. 16Tungod sini wala kami nagapakaluya. Bisan pa nga ang amon lawas nagaamat-amat kadunot, pero ang amon espiritu ginabag-o adlaw-adlaw. 17Kag ining diutay kag umalagi nga kabudlayan nga ginaantos namon magahatag sa amon sing tama ka daku kag mapinadayunon nga himaya, nga mas labi pa sa kabudlayan. 18Kay ginabug-os namon ang amon pagtamod, indi sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga indi makita. Kay ang makita umalagi lang, pero ang indi makita wala sing katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\