2 CORINTO 5

1Kay nakahibalo kita nga kon mabungkag ining tolda nga aton ginapuy-an—ang aton dutan-on nga lawas—may gin-aman ang Dios nga balay didto sa langit nga aton pagapuy-an, isa ka balay nga wala sing katapusan nga sia gid ang naghimo. 2Kag karon nagaugayong kita, kay daku gid ang aton handom nga ang aton puloy-an sa langit isuklob sa aton, 3kay kon masukloban kita sini masapwan kita nga indi hublas. 4Samtang nagapuyo pa kita sa sining dutan-on nga tolda, nagaugayong kita tungod sang kapiut, indi tungod nga luyag kita mag-uba sining dutan-on nga lawas, kundi nga luyag kita nga ang langitnon nga lawas isuklob sa aton, agod nga ang mamalatyon nga lawas mangindi-mamalatyon. 5Ang Dios amo ang naghanda sa aton sining pagbaylo, kag naghatag sa aton sang iya Espiritu subong kalig-unan sang tanan nga iya natigana para sa aton. 6Gani, sa tanan nga tion nagasalig gid kita. Nakahibalo kita nga samtang yari pa kita sa sining lawasnon nga puloy-an malayo pa kita sa puloy-an sang Ginoo. 7Kay nagakabuhi kita karon paagi sa pagtuo, kag indi paagi sa aton makita. 8Nagasalig gid kita, kag luyag kita nga magbiya sining lawasnon nga puloy-an kag magpuyo upod sa Ginoo. 9Pero labaw sa tanan, luyag kita maglipay sa iya, bisan sa aton puloy-an diri ukon didto. 10Kay tanan kita dapat mag-atubang kay Cristo, agod pagahukman niya, kag sa tapos sini ang tagsatagsa magabaton sang nagakaigo sa iya, suno sa iya binuhatan nga maayo ukon malain, sa iya lawasnon nga pagkabuhi. 11Nahibaluan namon kon ano ang pagkahadlok sa Ginoo, gani ginatinguhaan namon ang pagkonbensir sang mga tawo. Ang Dios nakakilala gid sa amon kag nagalaom ako nga kamo nakakilala gid sa akon sa inyo mga tagipusoon. 12Indi ini pagpadayaw liwat sang amon kaugalingon sa inyo, kundi ginahatagan namon kamo sing maayo nga rason nga mapabugal ninyo kami, agod masabat ninyo ang mga nagapabugal nahanungod sang dagway sang tawo, kag indi sang iya pamatasan. 13Buangboang gid bala kami? Ini tungod sa Dios. Ukon husto bala ang amon panghunahona? Ini tungod sa inyo. 14Kay ginagamhan kami sang gugma ni Cristo, karon nga nakilala namon nga may isa ka tawo nga nagpanginmatay para sa tanan nga mga tawo, kag ini nagakahulogan nga ang tanan nga mga tawo nagpakig-ambit sa iya kamatayon. 15Nagpanginmatay sia para sa tanan nga mga tawo, agod nga ang nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para lang sa iya nga napatay kag ginbanhaw tungod sa ila. 16Gani, wala na kami nagahukom sa bisan kay sin-o suno sa tawuhanon nga talaksan. Bisan nga sang una naghukom kami kay Cristo suno sa tawuhanon nga talaksan, karon wala na kami nagahimo sina. 17Ang bisan sin-o nga nahiusa kay Cristo bag-o na sia nga tinuga—ang daan wala na, ang tanan bag-o na. 18Ini tanan ginhimo sang Dios, nga paagi kay Cristo nangin-abyan niya kita bisan nga sang una mga kaaway niya kita, kag naghatag sa aton sang obra sa paghimo sa iban nga iya man mga abyan. 19Amo ini ang amon mensahi nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Cristo. Ang Dios wala mag-isip sang ila mga sala batok sa ila, kag naghatag sia sa amon sang mensahi kon paano niya sila mahimo nga mga abyan. 20Gani, yari kami karon nagahambal para kay Cristo. Kag subong nga ang Dios gid nagapakiluoy sa inyo paagi sa amon, sa ngalan ni Cristo, nagapakiluoy man kami sa inyo nga pahanugotan ninyo ang Dios sa paghimo sa inyo nga mga abyan niya bisan nga sang una mga kaaway niya kamo! 21Si Cristo wala gid sing sala, pero ginpatungod sang Dios sa iya ang aton mga sala, agod sa aton paghiusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\