2 CORINTO 6

1Gani, sa aton pagpangabudlay kaupod sa Dios, nagapakiluoy kami sa inyo nga indi ninyo pag-usikan ang grasya sang Dios nga inyo nabaton. 2Pamatii ninyo ang ginasiling sang Dios: “Ginpamatian ko ikaw Sa nahamut-an nga tion, Ginbuligan ko ikaw Sa adlaw sang kaluwasan.” Magpamati kamo! Amo ini ang nahamut-an nga tion, karon amo ang adlaw sang kaluwasan! 3Indi kami luyag nga may isaway ang bisan sin-o sa amon pag-alagad, gani wala kami nagasablag sa bisan kay sin-o. 4Sa baylo, sa tanan nga amon ginahimo, ginapakita namon nga mga alagad kami sang Dios, paagi sa amon pagbatas sang mga kasisit-an, mga kabudlayan, kag mga kasakitan nga may daku nga pagpailob. 5Nakaagi kami bunal, priso, kag hugnit sang mga tawo. Nakaagi kami sing tama nga pagpangabudlay kag wala tulogtulog kag wala kaunkaon. 6Nagpakita kami sang amon kaugalingon nga mga alagad sang Dios sa kaputli, sa ihibalo, sa pagpaumod, sa kalulo, sa gahom sang Espiritu Santo, sa amon matuodtuod nga paghigugma, 7sa amon mensahi sang kamatuoran, kag sa gahom sang Dios. Ang amon pagkamatarong amo ang amon hinganiban sa pag-atake sang amon kaaway kag sa pag-apin sang amon kaugalingon. 8Ginpadunggan kami kag gintamay, ginpakahuy-an kag gindayaw. Ginkabig kami nga mga butigon, wala sapayan nga nagahambal kami sang kamatuoran; 9nga wala makilal-i, pero kilala kami sang tanan; nga mga patay, pero inyo gid makita nga kami nagakabuhi sa gihapon. Bisan ginsakit kami, pero wala kami mapatay; 10ginpakasubo kami, pero malipayon kami sa gihapon; daw imol kami, pero ginapamanggad namon ang madamo nga mga tawo; daw wala kami sing pagkabutang, pero sa pagkamatuod naangkon namon ang tanan. 11Hinigugma nga mga abyan sa Corinto! Wala sing lipudlipod ang amon paghambal sa inyo, kag ang amon tagipusoon bukas sa inyo. 12Wala kami sing may ginatagutago sa inyo, kundi kamo ang may ginatagutago sa amon. 13Nagahambal ako karon subong nga daw mga kabataan ko kamo. Pakitai kami sang amo man nga balatyagon nga amon ginabatyag para sa inyo. Abrihi ninyo sing daku ang inyo mga tagipusoon! 14Indi kamo magpares sa pagpangabudlay upod sa mga di-tumoluo, kay indi ini mahimo. Kay ano ang pag-updanay sang matarong kag malaut? Ano bala ang pag-updanay sang kadudolman kag kapawa? 15Ano bala ang paghisugot ni Cristo kag sang Yawa? Ano bala ang paghisugot sang tumoluo kag di-tumoluo? 16Ano bala ang pagsinanto sang templo sang Dios sa mga diosdios? Kay kita amo ang templo sang Dios nga buhi! Subong nga ang Dios gid nagsiling: “Magapuyo Kag magapakig-upod ako sa ila, Ako mangin-ila Dios, Kag sila mangin-akon mga tawo.” 17Gani ang Ginoo nagasiling: “Dapat kamo magbiya Kag magbulag sa ila. Indi kamo magtandog sang mahigko, Kag pagabatunon ko kamo. 18Mangin-amay ninyo ako, Kag kamo Mangin-anak ko nga lalaki kag babayi, Nagasiling ang Ginoo Nga Makagagahom.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\