2 CORINTO 7

1Mga hinigugma, ini tanan nga mga saad ginsaad sa aton. Gani, tinluan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga nagahigko sang lawas kag sang espiritu, kag magtinguha kita nga magbalaan sing himpit, paagi sa aton kabuhi nga may pagtahod sa Dios. 2Hatagi kami sing duog sa inyo mga tagipusoon. Wala kami makahimo sing malain sa bisan kay sin-o, wala kami sing may nahalitan ukon nagpamintaha bisan kay sin-o. 3Wala ako nagasiling sini sa pagpakalain sa inyo, kay subong sang ginsiling ko sang una, mahal gid kamo sa amon, kag bisan sa kabuhi ukon kamatayon nagaunongay kita. 4Daku ang akon pagsalig sa inyo, kag ginapabugal ko gid kamo! Sa tunga sang amon mga kabudlayan, puno ako sing kalipay kag nagakasadya gid ako. 5Bisan sang nakaabot na kami sa Macedonia, wala gid kami pahuway. May mga kinagamo bisan diin, mga inaway sa palibot, kag kahadlok sa amon mga tagipusoon. 6Pero ang Dios nga nagalipay sang mga nasub-an, naglipay sa amon sang pag-abot ni Tito. 7Indi lang nga ang iya pag-abot ang naglipay sa amon, kundi ang iya man panugiron sang inyo paglipay sa iya. Ginsugiran niya kami kon daw ano kadaku sang inyo handom sa pagpakigkita sa akon, kon daw ano ang inyo pagpangasubo, kag kon daw ano kahanda sa inyo sa pag-apin sa akon. Gani, mas malipayon pa gid ako karon. 8Kay bisan nga yadtong akon sulat nagpakasubo sa inyo, wala ako nagahinulsol nga ginsulat ko yadto. Ayhan naghinulsol man ako kon nakita ko nga ang akon sulat nagpakasubo sa inyo sa malip-ot nga tion. 9Pero karon malipayon ako, indi tungod nga ginpakasubo ko kamo, kundi tungod nga ang inyo kasubo nagbaylo sang inyo mga pagginawi. Yadto nga kasubo gingamit sang Dios, gani wala kami makahimo sa inyo sing malain. 10Kay ang kasubo nga ginagamit sang Dios nagadala sang pagbaylo sang tagipusoon kag nagapadulong sa kaluwasan, gani sa sina wala sing paghinulsol. Pero ang kasubo nga kalibutanon nagadala sang kamatayon. 11Tan-awa ninyo kon ano ang ginhimo sang Dios sining inyo kasubo: ini naghimo sa inyo nga mahugod kag nagpahimulat sa inyo sa pagpamatuod nga wala kamo sing sayop! Daw ano ang inyo kaakig, katublagan, balatyagon, kakugi, kag pagkahanda sa pagsilot sang sayop! Kamo mismo nagapakita nga wala kamo sing sayop sa sining butang. 12Gani, bisan nga ginsulat ko yadto nga sulat, ginhimo ko yadto, indi tungod sa nakasayop, ukon sa iya nga ginhimuan sing sayop. Sa baylo, ginsulat ko yadto sa pagpaathag sa inyo sa atubangan sang Dios, kon daw ano ang inyo pagkabalaka tungod sa amon. 13Amo ini ang kabangdanan nga nalipay gid kami. Indi lamang nga nalipay kami, kundi nagdugang pa gid ang amon kalipay tungod sang kalipay ni Tito, kay tanan kamo nagbulig sa paglipay sa iya. 14Gindayaw ko kamo sa iya, kag wala ninyo ako mapakahuy-i. Matuod pirme ang ginahambal namon sa inyo. Sa amo man nga bagay, ang ginpabugal namon kay Tito napamatud-an. 15Gani ang iya paghigugma sa inyo nagadugang pa gid, sa nagadumdom sia kon daw ano ang inyo pagkahanda sa pagtuman, sa inyo pagbaton sa iya nga may daku nga pagtahod. 16Daw ano ang akon kalipay nga makasalig ako sa inyo sing bug-os!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\