2 CORINTO 8

1Mga utod, luyag namon nga makahibalo kamo nahanungod sang nahimo sang grasya sang Dios sa mga iglesia sa Macedonia. 2Ang pagtilaw nga ila inagihan paagi sa mga kabudlayan tama gid, pero daku gid ang ila kalipay, amo ina nga nagmaalwan gid sila sa ila paghatag, bisan nga tama gid sila kaimol. 3Makasaksi ako nga naghatag sila sang tanan nila nga masarangan, kag sobra pa gani sina. Sa ila kaugalingon nga kabubot-on 4nagpangabay kag nagpamilit sila sa amon nga hatagan sila sing kahigayunan sa pagbulig sa mga tumoluo sang Dios sa Judea. 5Ang ginhimo nila labaw sang sa amon ginpaabot! Nahauna, gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Ginoo, kag dason gintugyan man nila ang ila kaugalingon sa amon sa kabubot-on sang Dios. 6Gani, ginpangabay namon si Tito sa pagpadayon sining hilikuton nga iya nasugoran kag buligan kamo sa pagtapos sining pinasahi nga pag-alagad sa gugma. 7Manggaranon kamo sa tanan nga butang: sa pagtuo, sa paghambal, kag sa ihibalo, sa inyo kaluyag sa pagbulig, kag sa inyo paghigugma para sa amon. Gani, luyag namon nga kamo magmaalwan man sa sining mahigugmaon nga pag-alagad. 8Wala ako nagahatag sing mga pagsulondan. Pero sa pagpakita sa inyo kon daw ano ang kaluyag sang iban sa pagbulig, luyag ko mahibaluan kon daw ano ka matuodtuod ang inyo paghigugma. 9Kay kamo gid nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga bisan manggaranon sia, nagpakaimol sia tungod sa inyo, agod nga paagi sa iya kaimulon manginmanggaranon kamo. 10Amo ini ang akon masiling nahanungod sini nga butang: maayo pa nga tapuson na lang ninyo karon ang ginsugoran ninyo sang nagligad nga tuig. Indi lang kamo ang nahauna nga naghimo sini, kundi ang nahauna nga luyag maghimo sini. 11Gani, padayuna ninyo kag tapusa ina nga hilikuton! Tinguhai ninyo sa pagtapos sina suno sa inyo pagplano, kag himoa ninyo ina suno sa inyo ikasarang. 12Kay kon luyag gid kamo maghatag, ang Dios magabaton sang masarangan lang ninyo mahatag, kag wala sia nagapaabot sang indi ninyo masarangan. 13-14 Wala ako sing tuyo sa pagpamag-an sa iban kag sa pagpabug-at sa inyo. Pero tungod kay bugana kamo inyo sa sini nga tion, nagakabagay gid man nga buligan ninyo ang mga nagakinahanglan sing bulig. Dayon kon kamo na man ang may kinahanglan kag sila iya bugana, sila na man ang magabulig sa inyo. Sa sini nga paagi alangay ang pagtratar sa isa kag isa. 15Subong sang ginasiling sang kasulatan: “Ang nagatipon sing madamo Wala magsobra, Ang nagatipon sing diutay Wala makulangi.” 16Daku gid ang amon pagpasalamat sa Dios sa iya paghatag kay Tito sing kabalaka pareho sang amon kabalaka sa pagbulig sa inyo! 17Indi lang nga ginbaton niya ang amon pangabay, kundi daku gid ang iya kabalaka sa pagbulig sa inyo, sa bagay nga sa iya kaugalingon nga kabubot-on nagkadto sia dira sa inyo. 18Upod sa iya ginapadala namon ang isa ka utod nga ginatahod sa tanan nga mga iglesia tungod sang iya pagwali sang Maayong Balita. 19Kag wala labot sina, ginpili sia sang mga iglesia sa pagpanglakaton upod sa amon sa pagbulig sa sining pag-alagad sa gugma para sa himaya sang Ginoo, kag sa pagpakita nga luyag kamo magbulig. 20Nagaandam gid kami agod wala sing may magreklamo sang amon pagdumala sining mga bulig nga ginhatag sing maalwan. 21Ang amon tuyo amo ang paghimo sing nagakaigo, indi lamang sa atubangan sang Ginoo, kundi sa atubangan man sang mga tawo. 22Amo ina nga ginapadala namon upod sa ila ang aton utod. Makapila na namon sia matilawan, kag amon nakit-an nga may kabalaka gid sia sa pagbulig. Kag labi na gid karon nga may daku sia nga pagsalig sa inyo, nagdugang pa gid ang iya kabalaka sa pagbulig. 23Kon nahanungod kay Tito, kaupod ko sia nga nagapangabudlay sa pagbulig sa inyo. Kon nahanungod sa iban nga mga utod nga nagaupod sa iya, sila mga tiglawas sang mga iglesia kag nagahatag sing himaya kay Cristo. 24Ipakita ang inyo paghigugma sa ila, agod nga ang tanan nga mga iglesia makahibalo nga matuod ang inyo paghigugma, kag makahibalo sila nga husto ang amon pagpabugal sa inyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\