2 CORINTO 9

1Wala na kinahanglan nga magsulat pa ako sa inyo nahanungod sang ginpadala nga bulig sa mga tumoluo sa Judea. 2Nakahibalo ako nga luyag kamo magbulig, kag gindayaw ko kamo sa mga taga-Macedonia. Nagsiling ako nga ang mga utod sa Grecia handa na sa pagbulig halin pa sang isa ka tuig. Ang inyo kabalaka sa pagbulig nakapukaw sa kalabanan sa ila. 3Karon ginapakadto ko dira sa inyo ini nga mga utod, agod nga ang amon pagdayaw sa inyo nahanungod sining bagay indi manginwalay pulos, kundi subong sang ginsiling ko, manginhanda kamo sang inyo bulig. 4Kay basi kon ang mga taga-Macedonia mag-upod sa akon kag masapwan nila kamo nga indi handa, mahuy-an kami (indi na naton paghambalon ang inyo kahuloy-an) tungod sang amon daku nga pagsalig sa inyo! 5Gani naghunahona ako nga kinahanglan pangabayon ini nga mga utod sa pag-una sa akon sa pagkadto dira sa inyo kag ihanda nga daan ang mga amot nga inyo ginsaad. Dayon mahanda ina sa akon pag-abot, kag ina magapakita nga naghatag kamo kay luyag kamo maghatag, kag indi kay napilitan lang kamo. 6Dumdoma ninyo ini: ang tawo nga nagasab-og sing diutay magapatubas sing diutay. Ang nagasab-og sing madamo magapatubas sing madamo. 7Gani ang tagsatagsa maghatag suno sa iya napat-od nga ihatag, indi nga may kangilin ukon tungod kay katungdanan niya, kay ang Dios nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. 8Kag ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo mga kinahanglanon agod nga indi kamo mawad-an, kag may yara nga inughatag para sa tagsa ka maayo nga buhat. 9Subong sang ginasiling sang kasulatan: “Nagahatag sia sing maalwan Sa mga imol, Ang iya kaalwan nagapadayon Sa walay katubtoban.” 10Kag ang Dios, nga nagahatag sing binhi sa manugsab-og kag pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi nga inyo kinahanglanon kag magapatubo sini, agod magpatubas ini sing bugana gikan sa inyo kaalwan. 11Magapamanggad sia sa inyo sa gihapon agod magmaalwan kamo sa tanan nga tion, kag madamo ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga ginapadala paagi sa amon. 12Kay ining inyo pag-alagad indi lamang nakabulig sang kinahanglanon sang mga tumoluo, kundi nanginkabangdanan man sang madamo nga pagpasalamat sa Dios. 13Kag tungod sang pagpamatuod nga ginapakita sining inyo pag-alagad, madamo ang magahimaya sa Dios tungod sang inyo pagkamainunongon sa Maayong Balita ni Cristo, nga inyo ginatuohan kag tungod sang inyo kaalwan sa pagpaambit sa ila kag sa iban man. 14Gani magapangamuyo sila para sa inyo nga may daku nga paghigugma tungod sang tumalagsahon nga grasya nga ginpakita sang Dios sa inyo. 15Magpasalamat kita sa Dios tungod sang iya dulot nga indi masaysay!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\