2 JUAN 1

1Pag-abiabi halin sa Tigulang sang iglesia— Sa pinili kag talahuron nga Babayi kag sa iya mga anak, nga akon gid ginahigugma. Indi lamang ako, kundi ang tanan nga nakakilala sang kamatuoran nagahigugma sa imo, 2kay ang kamatuoran yari sa aton kag magapabilin sa aton sa gihapon. 3Kabay nga ang Dios nga Amay kag si Jesu-Cristo, ang Anak sang Amay, maghatag sa aton sing grasya, kaluoy kag paghidait. Kabay nga mangin-aton ini sa kamatuoran kag gugma. 4Daku gid ang akon kalipay sa paghibalo nga ang pila sang imo mga anak nagakabuhi sa kamatuoran, suno sa ginsugo sa aton sang Amay. 5Gani, nagapangabay ako sa imo, talahuron nga Babayi, nga maghigugmaanay kita tanan. Indi bag-o nga sugo ang ginasulat ko sa imo, kundi ini nga sugo halin pa sa ginsugoran. 6Ini nga gugma nga ginasiling ko, nagakahulogan nga dapat kita magkabuhi suno sa mga sugo sang Dios. Ang sugo nga inyo nabatian halin sa ginsugoran amo ini: dapat kamo magkabuhi sa gugma. 7Madamo na nga mga manugpatalang ang naglapnag sa bug-os nga kalibutan, mga tawo nga wala nagakilala nga si Jesu-Cristo nagpakatawo. Ini nga sahi sang tawo manugpatalang kag Anti-Cristo. 8Gani mag-andam kamo sa inyo kaugalingon, agod indi ninyo madula ang inyo ginpangabudlayan, kundi magabaton kamo sang bug-os nga balos. 9Ang wala nagasunod sang mga pagtulon-an ni Cristo, kundi nagatudlo sing sobra pa sini, ang Dios wala sa iya. Ang nagasunod sini nga pagtulon-an, yara sa iya ang Amay kag ang Anak. 10Gani, kon may magkadto sa inyo nga wala nagadala sini nga pagtulon-an indi ninyo sia pagbatuna sa inyo balay, kag indi sia pagsapaka. 11Kay ang nagasapak sa iya mangin-umalambit sang mga kalautan nga iya ginahimo. 12Madamo pa kuntani ang akon inugsiling sa inyo, pero indi ko na lang ini pag-isulat, kundi nagalaom ako nga ako makaduaw kag makapakigsugilanon sa inyo agod manginbug-os ang aton kalipay. 13Ang mga anak sang imo utod nga Babayi nga pinili sang Dios, nagaabiabi sa imo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\