2 PEDRO 1

1Pag-abiabi halin kay Simon Pedro, isa ka alagad kag apostol ni Jesu-Cristo— Sa mga ginhatagan sing pagtuo nga hamili subong sang amon pagtuo, paagi sa pagkamatarong sang aton Dios kag Manlulowas nga si Jesu-Cristo. 2Kabay nga ang grasya kag paghidait magbugana sa inyo, paagi sa inyo pagkilala sa Dios kag kay Jesus nga aton Ginoo. 3Ang gahom sang Dios naghatag sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon sa pagkabuhi sang diosnon nga kabuhi paagi sa aton pagkilala sang nagtawag sa aton sa pag-ambit sang iya himaya kag kaayo. 4Sa sini nga paagi, iya kita ginhatagan sing hamili kag dalagku nga mga saad, agod nga paagi sa iya ginsaad, malikawan ninyo ang makahalalit nga kailigbon sa sini nga kalibutan, kag maambit ninyo ang diosnon nga kinaugali. 5Tungod sini, tinguhaa ninyo nga idugang sa inyo pagtuo ang kaayo, kag sa kaayo ang ihibalo, 6sa ihibalo ang pagpugong sang kaugalingon, sa pagpugong sang kaugalingon ang pagbatas, sa pagbatas ang pagkadiosnon, 7sa pagkadiosnon ang kalulo, kag sa kalulo ang paghigugma. 8Kon ini nga mga butang yara sa inyo sing bugana, ini sila magapapisan sa inyo kag manginmabinungahon kamo sa inyo pagkilala sa aton Ginoo nga si Jesu-Cristo. 9Pero ang wala sini daw sa harapon sia nga indi makakita sa malayo, kag nagakalipat nga ang iya nagligad nga mga sala natinluan na. 10Gani, mga utod ko, tinguhai pa gid ninyo ang pagpalig-on sang pagtawag kag pagpili sang Dios sa inyo, kay kon inyo ginahimo ini indi kamo mawala. 11Sa sini nga paagi, ihatag sa inyo ang bug-os nga kinamatarong sa pagsulod sa walay katapusan nga Ginharian sang aton Ginoo kag Manlulowas nga si Jesu-Cristo. 12Tungod sini, pahanumdomon ko kamo sa gihapon sini nga mga butang, bisan pa nga inyo na ini nahibaluan kag napalig-on na gid kamo sa kamatuoran nga inyo nabaton. 13Samtang buhi pa ako, ginakabig ko nga akon katungdanan ang pagpahanumdom sa inyo sini nga mga butang. 14Kay nakahibalo gid ako nga sa indi madugay ubahon ko na ining mamalatyon nga lawas, suno sa ginsiling sa akon sing maathag gid sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 15Gani, tinguhaon ko gid ang pagpangita sing paagi nga inyo madumdoman ini nga mga butang sa tanan nga tion kon patay na ako. 16Kay ang amon pagpakilala sa inyo sang gamhanan nga pagkari sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala nasandig sa patupato nga mga sugilanon. Nakita gid sang amon mga mata ang iya pagkahalangdon! 17Didto kami sang ginhatagan sia sing kadungganan kag himaya sang Dios nga Amay. Nakabati kami sang tingog halin sa Harianon nga Himaya nga nagasiling, “Ini sia amo ang akon hinigugma nga Anak, nga sa iya nahamuot gid ako!” 18Kami gid nakabati sini nga tingog halin sa langit, sang didto kami upod sa iya sa balaan nga bukid. 19Gani nagasalig pa gid kami sa mga pulong nga ginbantala sang mga propeta. Maayo gid para sa inyo nga hatagan ninyo ini sang inyo igtalupangod, kay kaangay ini sang isa ka suga nga nagasiga sa madulom nga duog, tubtob nga ang Adlaw magbanagbanag kag ang kapawa sang kabugwason magsilak sa inyo mga tagipusoon. 20Pero labaw sa tanan, dumdoma ninyo ini: wala sing tawo nga sa iya lamang kaugalingon makapaathag sang tagna sa mga Kasulatan. 21Kay wala sing tagna nga nagikan sa kabubot-on lang sang tawo, kundi ang mga tawo gintuytoyan sang Espiritu Santo, samtang naghambal sila sang mga pulong nga nagikan sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\