2 PEDRO 2

1Sang una anay, may nagpakita nga di-matuod nga mga propeta sa tunga sang mga tawo, kag sa amo man nga paagi magapakita sa tunga ninyo ang di-matuod nga mga manunodlo. Magadala sila sang makahalalit kag di-matuod nga mga pagtulon-an, kag ipanghiwala nila ang Agalon nga nagluwas sa ila. Gani magadala sila sa ila kaugalingon sang hinali nga kalaglagan. 2Wala sapayan sini, madamo ang magasunod sang ila kaulag. Kag tungod sang ila ginahimo, ang mga tawo magapakamalaut sang Dalan sang kamatuoran. 3Sa ila kahakog ining di-matuod nga mga manunodlo magapangwarta sa inyo paagi sa ila patupato nga mga sugilanon. Kay dugay na nga nakahanda ang ila Hukom, kag wala nagatulog ang ila Manuglaglag! 4Ang Dios wala gani magkaluoy sa mga anghel nga nagpakasala, kundi iya sila gintagbong sa impiyerno, sa diin ginkadenahan sila sa kadudolman, nga nagahulat sang Adlaw sang Paghukom. 5Ang Dios wala magkaluoy sa kalibutan sadto anay, kundi nga iya ginpadala ang Anaw sa kalibutan sang malaut nga mga tawo. Ang iya lamang ginluwas amo si Noe, nga nagwali sang pagkamatarong, kag ang pito pa ka mga tawo. 6Ginsilutan sang Dios ang mga siyudad sang Sodoma kag Gomorra kag ginlaglag paagi sa kalayo, kag ginhimo niya sila nga paandam kon ano ang matabo sa malaut nga mga tawo. 7Iya ginluwas si Lot, isa ka matarong nga tawo, nga natublag sang kaulag sang malalison nga mga tawo. 8Kay yadtong matarong nga tawo nga nagkabuhi sa tunga nila, nakakita kag nakabati adlaw-adlaw sang amo nga mga butang nga nagpasakit gid sang iya matarong nga tagipusoon tungod sang ila malaut nga mga binuhatan. 9Gani, ang Ginoo makahibalo magluwas sang diosnon nga mga tawo sa ila mga pagtilaw, kag magsilot sang mga malaut sa Adlaw sang Paghukom, 10labi na gid ang mga nagapasunod sa ila lawasnon nga kailigbon kag nagatamay sang awtoridad sang Dios. Ining di-matuod nga mga manunodlo mga makahas kag bugalon, kag wala sila nagataha sa langitnon kag mahimayaon nga mga tinuga, kundi ginapakamalaut nila sila. 11Bisan gani ang mga anghel nga makusog kag gamhanan pa sang sa sining di-matuod nga mga manunodlo, wala gani nagasumbong sa ila nga may pagyaguta sa atubangan sang Ginoo. 12Pero ini nga mga tawo nagaginawi suno sa ila duna nga balatyagon, subong sang talunon nga mga sapat nga dalakpon kag palatyon. Ginayaguta nila ang indi nila mahangpan. Pagapamatyon sila subong sang talunon nga mga sapat. 13Pabayaron sila sang pag-antos tungod sang pagpaantos nga ila ginhimo. Ang kalipayan nila amo ang paghimo kon adlaw sang bisan ano nga makabusog sang ila lawasnon nga mga kailigbon. Kahuloy-an kag kasawayan sila sa ila pagkaon upod sa inyo, samtang nagapatuyang sila sa ila malimbungon nga pagginawi! 14Wala na sila sing iban nga luyag tan-awon, kundi ang malain nga mga babayi. Indi sila ayawan sa pagpakasala, kag ginahaylo nila ang mga maluya. Ang ila mga tagipusoon nabuyo sa kahakog. Ginapakamalaut sila sang Dios! 15Ginbayaan nila ang matadlong nga dalan kag nagtalang sila. Ginsunod nila ang banas nga gin-agihan ni Balaam, ang anak ni Beor, nga naghigugma sa kuwarta nga iya makuha paagi sa paghimo sang malaut, 16kag ginsabdong sia tungod sang iya paglapas, paagi sa isa ka apa nga asno nga naghambal sa tingog sang tawo, kag iya ginpauntat ang binuang nga buhat sang propeta. 17Ini nga mga tawo kaangay sang namalhan nga mga tuboran. Kaangay sila sang gal-om nga ginapalid sang mabaskog nga hangin. Ang Dios nag-aman sa ila sing duog didto sa mangitungito nga kadudolman. 18Nagahambal sila sing matinaastaason kag binuang, kag paagi sa ila lawasnon nga kailigbon ginahaylo nila ang mga bag-o pa lamang makalikaw sa mga tawo nga nagkabuhi sa sayop. 19Nagasaad sila sa ila sing kahilwayan, pero sila mismo mga ulipon sang makahalalit nga kinabatasan, kay ang tawo ulipon sang bisan ano nga makadaog sa iya. 20Kay kon ang mga tawo nakapalagyo na sa makahalalit nga mga gahom sang kalibutan paagi sa ila pagkilala sa aton Ginoo kag Manlulowas nga si Jesu-Cristo, kag sa liwat magapos naman sila kag madaog sini, malain pa ang kahimtangan sina nga mga tawo sa katapusan, sang sa ila nahauna nga kahimtangan. 21Maayo pa nga wala na lang sila makahibalo sang dalan sang pagkamatarong, sang sa makahibalo sila kag magbiya sa balaan nga sugo nga ginhatag sa ila! 22Ang natabo sa ila nagapakita nga ining hulobaton matuod: “Ang ido nagakaon liwat sang iya ginsuka,” kag, “Ang baboy nga bag-o lang ginligo nagaligid liwat sa lunang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\