2 PEDRO 3

1Mga hinigugma ko! Ikaduha na ini nga pagsulat ko sa inyo. Sa sining duha ka mga sulat gintinguhaan ko ang pagpukaw sang inyo putli nga mga panghunahona paagi sa pagpahanumdom sa inyo. 2Luyag ko nga dumdomon ninyo ang mga ginsiling sang balaan nga mga propeta sang una, kag ang sugo nga ginhatag sa inyo sang mga apostoles gikan sa Ginoo kag Manlulowas. 3Una sa tanan, dapat ninyo dumdomon nga sa katapusan nga mga inadlaw, may magapakita nga mga tawo nga ang ila kabuhi ginagamhan sang ila mga kailigbon. Magayaguta sila sa inyo 4kag magasiling, “Wala bala sia magsaad sa pagkari? Karon diin na bala sia? Ang amon mga ginikanan nagkalamatay na, kag amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan nga mga butang halin pa gid sang pagtuga sang kalibutan!” 5Hungod gid nga wala nila ginasapak ini nga kamatuoran: paagi sa pulong sang Dios sadto anay, ang mga langit kag duta gintuga. Ang duta ginhimo halin sa tubig kag paagi sa tubig. 6Kag paagi man sa tubig, ang tubig sang Pag-anaw, ang daan nga kalibutan ginlaglag. 7Pero sa amo man nga pulong sang Dios, ang mga langit kag duta nga amo karon, ginatipigan agod pagalaglagon sang kalayo. Ginatigana ini para sa adlaw nga ang malaut nga mga tawo pagahukman kag pagalaglagon. 8Mga hinigugma ko, indi ninyo pagkalimti ining isa ka butang! Para sa Ginoo wala sing kinatuhay ang isa ka adlaw ukon ang isa ka libo ka tuig. Para sa iya ining duha pareho lang. 9Ang Ginoo indi uyaya sa pagtuman sang iya ginsaad, suno sa ginahunahona sang iban. Sa baylo, mapainulobon sia sa inyo, kay indi sia luyag nga ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sa inyo mga sala. 10Pero ang Adlaw sang Ginoo magaabot subong sang isa ka makawat. Sa sadto nga Adlaw ang mga langit magataliwan sa daku nga kagahod, ang tanan nga mga butang sa langit masunog kag malaglag, kag ang duta kag ang tanan nga yara sa iya magakawala. 11Tungod kay sa sini nga paagi pagalaglagon ang tanan nga mga butang, mangin-ano bala kamo nga sahi sang tawo? Ang inyo mga kabuhi dapat manginbalaan kag nahalad sa Dios, 12samtang nagapaabot kamo sang Adlaw sang Dios. Buhata ninyo ang inyo masarangan sa pagpadali sini—ang Adlaw nga ang mga langit pagasunogon kag pagalaglagon, kag ang mga butang sa langit magakatunaw tungod sang kainit. 13Pero ang Dios nagsaad sang bag-o nga mga langit kag bag-o nga duta, sa diin magaluntad ang pagkamatarong, kag amon ini ginahulat. 14Gani, mga hinigugma ko, samtang ginahulat ninyo ina nga Adlaw, magmanginputli kamo kag wala sing dagta sa atubangan sang Dios, kag magpakighidait kamo sa iya. 15Kabiga ninyo nga ang pagpailob sang aton Ginoo isa ka kahigayunan nga iya ginahatag para sa inyo kaluwasan, suno sa ginsulat sang aton utod nga si Pablo nga nagagamit sang kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. 16Amo ini ang iya ginasulat sa tanan niya nga mga sulat nahanungod sini nga mga butang. May mabudlay nga mga butang sa iya mga sulat nga indi husto ang pagsaysay sang wala makahibalo kag mahuyang nga mga tawo, subong sang ila ginahimo sa iban nga bahin sang mga Kasulatan. Gani nagadala sila sing kalaglagan sa ila kaugalingon. 17Pero kamo, mga hinigugma ko, nakahibalo na sini. Gani magbantay kamo, agod nga indi kamo mapatalang sang mga sayop sang malinapason nga mga tawo kag madula ang inyo pagkalig-on. 18Sa baylo magpadayon kamo sa pagtubo sa grasya kag pagkilala sang aton Ginoo kag Manlulowas nga si Jesu-Cristo. Sa iya ang himaya, karon kag sa gihapon! Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\