2 TESALONICA 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, kay Silas, kag kay Timoteo— Sa mga katapo sang iglesia sa Tesalonica, nga iya sang Dios nga aton Amay kag ni Ginoong Jesu-Cristo. 2Kabay nga ang Dios nga Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 3Mga kautoran, dapat kami magpasalamat sa Dios sa tanan nga tion tungod sa inyo. Nagakabagay gid nga himuon namon ini, kay ang inyo pagtuo nagatubo sing daku kag ang inyo gugma sa isa kag isa nagadugang. 4Tungod sini nagapabugal kami nahanungod sa inyo sa mga iglesia sang Dios. Ginapabugal namon ang inyo pagpadayon sa pagbatas kag pagtuo, sa tunga sang mga paghingabot kag mga pag-antos nga inyo ginaagihan. 5Amo ini ang pagpamatuod sang matarong nga paghukom sang Dios, kay tungod sini tanan mangintakos kamo sa iya Ginharian, nga amo ang kabangdanan sang inyo pag-antos. 6Kay pagahimuon sang Dios ang matarong: sia magapaantos sa mga nagapaantos sa inyo, 7kag sia magahatag sing kapahuwayan sa inyo nga nagaantos, kag sa amon man. Pagahimuon niya ini sa pagkari ni Ginoong Jesus gikan sa langit upod sa iya gamhanan nga mga anghel, 8nga may nagadabdab nga kalayo, sa pagsilot sa mga wala makakilala sa Dios kag sa mga wala nagatuman sang Maayong Balita nahanungod sa aton Ginoong Jesus. 9Magaantos sila sang silot sang walay katapusan nga kalaglagan, nga nahamulag sa Ginoo kag sa iya mahimayaon nga gahom, 10kon mag-abot sia sa sadto nga Adlaw agod nga himayaon sang tanan niya nga mga tawo kag padunggan sang tanan nga nagatuo. Kamo man manginkaupod nila, kay nagtuo kamo sang pulong sang Dios nga amon ginwali sa inyo. 11Tungod sini nagapangamuyo kami sa gihapon para sa inyo. Ginapangayo namon sa Dios nga nagtawag sa inyo sa sini nga pagkabuhi nga himuon niya nga mangintakos kamo sini. Kabay nga sa iya gahom, iya matigayon ang inyo handom sa paghimo sing maayo kag mahimpit ang inyo buhat sang pagtuo. 12Sa sini nga paagi ang ngalan sang aton Ginoong Jesus pagahimayaon ninyo, kag kamo himayaon niya, paagi sa grasya sang aton Dios kag ni Ginoong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\