2 TESALONICA 2

1Nahanungod sang pagkari sang aton Ginoong Jesu-Cristo kag sang pagtipon sa aton sing tingob sa pag-upod sa iya: nagapakiluoy ako sa inyo, mga kautoran, 2nga indi kamo dayon magsalangisag sa inyo mga panghunahona ukon magkatublag sa mga nagasiling nga ang Adlaw sang Ginoo nag-abot na. Ayhan may nagtagna ukon nagwali sini, ukon may nagsiling nga kami ang nagsulat sini. 3Kabay nga indi kamo pagpatalangon ni bisan sin-o sa bisan ano nga paagi. Kay ina nga Adlaw indi mag-abot tubtob mahanabo ang katapusan nga Pagribok, kag mapahayag ang Malaut nga natalana na sa impiyerno. 4Sia magakontra sang tanan nga ginasimba sang mga tawo, kag sang tanan nga ginakabig sang mga tawo nga dios. Sia magapakataas sang iya kaugalingon sa ila tanan, magasulod pa gani sia kag magalingkod sa templo sang Dios kag magasiling nga sia Dios! 5Wala bala kamo makadumdom? Ginsugiran ko kamo sini tanan sang ako kaupod pa ninyo. 6Ugaling may yara nga nagapugong pa sini karon, kag nahibaluan ninyo kon ano ini. Gani, sa nagakaigo nga tion, ang Malaut magapakita. 7Ang Misteryuso nga Kalautan nagapanghikot na, pero ang dapat mahanabo indi pa mahanabo tubtob nga ang nagapugong sini pagakuhaon. 8Dayon ang Malaut magapakita, kag ang Ginoong Jesus magapatay sa iya sa huyop nga halin sa iya baba kag magalaglag sa iya sa mahimayaon niya nga pagpakita kon sia mag-abot. 9Ang Malaut magakari nga may gahom ni Satanas kag magahimo sang tanan nga sahi sang mga milagro, butig nga mga tanda kag mga katingalahan nga buhat, 10kag magagamit sang tanan nga sahi sang kalautan sa pagdaya sa mga indi maluwas. Malaglag sila, kay wala nila ginbaton kag ginhigugma ang kamatuoran agod nga maluwas sila. 11Sa sini nga kabangdanan ang Dios nagapadala sa ila sing espiritu nga nagapatalang, agod magtuo sila sa butig. 12Gani ang tanan nga wala magtuo sa kamatuoran, sa baylo nagkalipay sa sala, pagakondenahon. 13Mga kautoran, dapat kami magpasalamat sa Dios sa tanan nga tion tungod sa inyo, kamo nga ginahigugma sang Ginoo. Kay ang Dios nagpili sa inyo nga manginnahauna nga maluwas paagi sa gahom sang Espiritu agod manginbalaan niya kamo nga mga tawo, kag maluwas kamo paagi sa inyo pagtuo sa kamatuoran. 14Sa sini gintawag kamo sang Dios paagi sa Maayong Balita nga amon ginwali sa inyo. Gintawag niya kamo agod makaambit kamo sang himaya sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 15Gani, mga kautoran, magpakalig-on kamo kag hupti ninyo ang mga kamatuoran nga amon gintudlo sa inyo, sa amon pagwali kag sa amon sulat. 16Kabay nga ang aton gid Ginoong Jesu-Cristo, kag ang Dios nga aton Amay, nga sa iya grasya naghigugma kag naghatag sa aton sang walay katapusan nga kalipay kag maayo nga paglaom, 17magpuno sang inyo mga tagipusoon sing kaisog kag magpalig-on sa inyo sa pagbuhat kag sa paghambal sang tanan nga maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\