2 TESALONICA 3

1Sa katapusan, mga kautoran, magpangamuyo kamo para sa amon, nga ang pulong sang Ginoo magpadayon sa paglapnag sing madali kag pakamahalon subong sang nahanabo dira sa inyo. 2Magpangamuyo man kamo nga ang Dios magluwas sa amon sa malaut kag malain nga mga tawo. Kay indi ang tanan nga mga tawo nagatuo sa pulong sang Dios. 3Pero ang Ginoo matutom. Sia ang magapalig-on sa inyo kag magaapin sa inyo batok sa Yawa. 4Kag ang Ginoo nagahatag sa amon sing pagsalig sa inyo. Nagasalig gid kami nga nagahimo kamo kag magapadayon sa paghimo sang amon ginasiling sa inyo. 5Kabay nga ang Ginoo magtuytoy sang inyo mga tagipusoon sa paghigugma sa Dios kag sa pagpailob nga ginhatag ni Cristo. 6Mga kautoran, sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo nagasugo kami sa inyo: magpalayo kamo sa mga kautoran nga matamad mag-obra, nga wala nagasunod sa mga pagsulondan nga ginhatag namon sa ila. 7Kamo inyo nakahibalo gid nga dapat ninyo himuon man ang amon ginhimo. Wala kami magtinamad sang kami kaupod ninyo. 8Wala kami magbaton sing bulig ni bisan sin-o nga wala namon pagbayari, kundi nagpangabudlay kag nagpanikasog kami sa adlaw kag gab-i, agod nga wala sing isa sa inyo nga mabug-atan sa pagsakdag sa amon. 9Ginhimo namon ini indi tungod kay wala kami sing kinamatarong sa pagpaabot sang inyo pagsakdag sa amon, kundi ginhimo namon ini subong sulondan ninyo. 10Sang kami kaupod pa ninyo, ginsingganan namon kamo, “Ang bisan sin-o nga indi luyag mag-obra indi pagpakaunon.” 11Ginasiling namon ini kay nakabati kami nga may iban sa inyo nga mga matamad, nga wala sing iban nga ginahimo kundi ang pagpahilabot sa mga bulohaton sang iban. 12Sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo ginasugo namon ini nga mga tawo kag ginapaandaman nga dapat sila magkabuhi sing malinong, kag magpangita sang ila kaugalingon nga pangabuhian. 13Pero kamo inyo, mga utod, indi kamo magkataka sa paghimo sing maayo. 14Kon may yara nga indi magtuman sang amon ginasiling sa amon sulat nga ginpadala sa inyo, tandai ina nga tawo kag indi kamo magpahilabot sa iya, agod nga mahuya sia. 15Pero indi sia pagkabiga nga kaaway, kundi paandami sia subong isa ka utod. 16Kabay nga ang Ginoo gid, nga amo ang ginhalinan sang paghidait, maghatag sa inyo sang paghidait sa tanan nga tion kag sa tanan nga bagay. Ang Ginoo manginyara sa inyo tanan. 17Ako, si Pablo, amo gid ang nagasulat sini nga mga pag-abiabi. Amo ini ang akon pirma sa tanan ko nga mga sulat. Amo ini ang panulat ko. 18Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\