2 TIMOTEO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubot-on sang Dios, nga ginpadala sa pagbantala sang ginsaad nga kabuhi nga nangin-aton sa aton paghiusa kay Cristo Jesus— 2Sa kay Timoteo, ang hinigugma ko nga anak: Kabay nga ang Dios nga Amay kag si Cristo Jesus nga aton Ginoo maghatag sa imo sing grasya, kaluoy kag paghidait. 3Nagapasalamat ako sa Dios nga akon ginaalagad sa matinlo nga konsyensya, subong sang ginhimo sang akon mga katigulangan. Ginapasalamatan ko sia samtang ginadumdom ko ikaw sa gihapon sa akon mga pangamuyo sa adlaw kag sa gab-i. 4Ginadumdom ko ang imo mga luha kag luyag gid ako magpakigkita sa imo, agod nga mapuno ako sing kalipay. 5Ginadumdom ko man ang imo tunay nga pagtuo, ang pagtuo nga iya man anay sang imo lola nga si Loida, kag sang imo iloy nga si Eunice. Pat-od gid ako nga amo man ini ang imo pagtuo. 6Tungod sini ginpahanumdom ko ikaw sa pagpadabdab sang bugay nga ginhatag sang Dios sa imo, sang pagtungtong ko sang akon mga kamot sa imo ulo. 7Kay ang Espiritu nga ginhatag sang Dios sa aton wala nagapatalaw sa aton, kundi nagapuno sa aton sing gahom kag paghigugma kag pagpugong sang kaugalingon. 8Gani, indi ka magkahuya sa pagpanaksi tungod sa aton Ginoo, kag indi ka man magkahuya tungod sa akon nga binilanggo tungod sa iya. Sa baylo, magpakigbahin ka sa mga pag-antos tungod sang Maayong Balita, suno sa kusog nga ginahatag sang Dios sa imo para sini. 9Iya kita ginluwas kag gintawag nga mangin-iya kaugalingon nga mga tawo, indi tungod sang aton mga binuhatan, kundi tungod sang iya tinutoyo kag grasya. Ginhatag niya ini nga grasya sa aton paagi kay Cristo Jesus sa wala pa ang ginsugoran sang panahon. 10Pero ginpahayag na ini karon sa aton paagi sa pag-abot sang aton Manlulowas nga si Cristo Jesus. Kay gindula ni Cristo ang gahom sang kamatayon, kag paagi sa Maayong Balita iya ginpahayag ang kabuhi nga wala sing katapusan. 11Ginpili ako sang Dios sa pagbantala sang Maayong Balita subong isa ka apostol kag manunodlo. 12Tungod sini ginaantos ko ini nga mga butang. Pero wala ako nagakahuya sini, kay nakilala ko ang akon ginasaligan kag pat-od gid ako nga sarang niya mabantayan ang iya gintugyan sa akon tubtob sa sadto nga Adlaw. 13Tumana ang akon maayo nga mga gintudlo sa imo subong imo sulondan, kag tipigi ang pagtuo kag paghigugma nga nangin-aton sa aton paghiusa kay Cristo Jesus. 14Tipigi ang maayo nga mga butang nga gintugyan sa imo paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga nagapuyo sa aton. 15Nakahibalo gid ikaw nga ang tanan sa probinsya sang Asia, lakip si Figelo kag si Hermogenes, nagbiya sa akon. 16Kabay nga kaluoyan sang Ginoo ang panimalay ni Onesiforo, kay sa masunson iya ako ginlipay. Wala sia mahuya nga ako ginbilanggo, 17kay sang pag-abot gid niya sa Roma, sa gilayon ginpangita niya ako tubtob iya ako nakita. 18Kabay nga kaluoyan sia sang Ginoo sa sadto nga Adlaw! Kag nahibaluan mo gid kon daw ano ang iya ginhimo para sa akon didto sa Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\