2 TIMOTEO 2

1Karon ikaw, anak ko, magpakalig-on ka paagi sa grasya nga nangin-aton sa aton paghiusa kay Cristo Jesus. 2Ang mga pulong nga imo nabatian sa akon pagwali sa atubangan sang madamo nga mga saksi itugyan mo sa mga tawo nga imo masaligan, sa mga tawo nga sarang man makapanudlo sa iban. 3Magpakigbahin ka sa pag-antos subong isa ka matutom nga soldado ni Cristo Jesus. 4Ang soldado nga yara sa serbisyo luyag maglipay sa iya opisyal. Gani wala sia nagaentra sa iba pa nga palangitan-an. 5Ang isa ka humalampang sa palumba indi makadaog sing padya, kon wala sia nagatuman sang mga pagsulondan. 6Ang nahauna nga bahin sang patubas dapat mangin-iya sang mangungoma nga nagpangabudlay sing tudotudo. 7Dumdoma ang akon ginasiling, kay ang Ginoo magabulig sa imo sa paghangop sang tanan nga mga butang. 8Dumdoma si Jesu-Cristo nga kaliwat ni David, nga ginbanhaw suno sa Maayong Balita nga akon ginawali. 9Tungod kay ginawali ko ang Maayong Balita, nagaantos ako kag ginkadenahan pa gani ako nga daw isa ka kriminal. Pero ang pulong sang Dios indi makadenahan, 10kag tungod sini ginabatas ko ang tanan tungod lamang sa mga pinili sang Dios, agod nga ila man maagom ang kaluwasan kag himaya nga dayon, nga yara kay Cristo Jesus. 11Matuod ini nga mga pulong: “Kon napatay kita upod kay Cristo, Magakabuhi man kita upod sa iya. 12Kon nagapadayon kita sa pagbatas, Magagahom man kita upod sa iya. Kon ginapanghiwala naton sia, Sia man magapanghiwala sa aton. 13Kon kita aton indi matutom, Sia iya matutom man gihapon, Kay indi sia makapanghiwala Sang iya kaugalingon.” 14Ipahanumdom ini sa imo mga sakop kag paandami sila sa atubangan sang Dios, nga indi sila magsinuay nahanungod sa mga pulong. Wala ini sing pulos kag nagapalain lamang sang mga tawo nga nagapamati. 15Magtinguha ka nga mahamut-an sa atubangan sang Dios, subong isa ka manugpangabudlay nga wala nagakahuya sang iya ginahimo, kundi nagatudlo sing husto sang mga pulong sang kamatuoran sang Dios. 16Likawi ang di-diosnon kag binuang nga mga pagsinuay nga nagapahilayo lang sang mga tawo sa Dios. 17Ang ila ginatudlo kaangay sang bakukang nga nagauk-ok sang unod. Ang duha sining mga manunodlo amo si Himeneo kag si Fileto. 18Ginbayaan nila ang dalan sang kamatuoran kag karon ginatublag nila ang pagtuo sang iban nga mga tumoluo paagi sa ila pagsiling nga ang aton pagkabanhaw nahanabo na. 19Pero ang malig-on nga sadsaran nga ginpasad sang Dios indi gid malingkang, kag amo ini ang nasulat sa sadsaran: “Nakilala sang Ginoo kon sin-o ang iya mga tawo,” kag “Ang nagasiling nga sia iya sang Ginoo dapat magbiya sang kalautan.” 20Sa isa ka daku nga balay yara ang tanan nga sahi sang mga sulodlan. Ang iban sini nahimo sa bulawan kag pilak, kag ang iban nahimo sa kahoy kag lunang. Ang iban ginagamit sa pinasahi nga mga pagtinipuntipon kag ang iban ginagamit adlaw-adlaw. 21Ang nagapaninlo sang iya kaugalingon sa sining malaut nga mga butang, pagagamiton sia sa pinasahi nga mga tinutoyo, kay nahalad sia, mapuslanon sa iya Agalon, kag handa nga gamiton sa tagsa ka maayo nga buhat. 22Likawi ang mga kailigbon sang pagkapamatan-on, kag tinguhai ang pag-angkon sang pagkamatarong, pagtuo, paghigugma kag paghidait, upod sa ila nga may matinlo nga tagipusoon nga nagapangayo sing bulig sa Ginoo. 23Pero, palayo ka sa binuang kag wala pulos nga mga pagsinuay. Nakahibalo ka gid nga ang masamputan sini amo ang mga pag-inaway. 24Ang alagad sang Ginoo indi dapat magpangaway. Kinahanglan nga maayo sia sa tanan, isa ka maayo kag mapainulobon nga manunodlo, 25nga malulo sa iya pagtudlo sa iya mga kasumpong. Basi pa lang nga hatagan sila sang Dios sing kahigayunan sa paghinulsol kag sa pagkilala sang kamatuoran. 26Ti kundi makatalupangod sila kag makapalagyo sa siod sang Yawa nga nagdakop sa ila kag nagpatuman sa ila sang iya kabubot-on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\