2 TIMOTEO 3

1Tandai ini! Manginmabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panahon. 2Kay ang mga tawo manginmaiyaiyahon, makikuwarta, bugalon, mapalabilabihon, mapasipalahon, di-matinumanon sa ila mga ginikanan, di-mapinasalamaton kag di-diosnon; 3wala sila sing pasunaid, wala kaluoy, mapinatupatoon, mainiton kag mabangis; magadumot sila sang maayo, 4magamaluibon, mangindasudaso kag matinaastaason; magahigugma sila sang kalipayan labi sang sa Dios; 5magapakita sila nga diosnon, pero sikwayon nila ang iya sini matuod nga gahom. Magpalayo ka sa sini nga mga tawo. 6Ang iban sini sa ila nagapamalaybalay kag nagagahom sang maluya nga mga babayi nga nadalman na sa ila mga sala kag ginatulod sang tanan nga sahi sang kailigbon. 7Ini nga mga babayi nagatinguha sa gihapon sa pagtuon pero indi gid sila makalambot sa pagkilala sang kamatuoran. 8Subong nga si Jannes kag si Jambres nagpamatok kay Moises, gani ini man nga mga tawo nagapamatok sa kamatuoran. Ang ila sini mga panghunahona mahigko kag indi mapuslan ang ila pagtuo. 9Pero ini sila wala gid man sing may maabutan, kay mahibaluan gid man sang tanan ang ila kabuangan, subong sang natabo kay Jannes kag kay Jambres. 10Pero ikaw imo nagsunod sang akon pagtulon-an, pagginawi kag tinutoyo sa kabuhi; nakita mo ang akon pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagbatas, 11mga paghingabot sa akon kag ang akon mga pag-antos. Nahibaluan mo ang tanan nga natabo sa akon sa Antioquia, sa Iconio kag sa Listra, kon daw ano ang akon pagbatas sang mga paghingabot! Pero sa sini tanan ginluwas ako sang Ginoo. 12Ang tanan nga luyag magkabuhi sing diosnon sa paghiusa kay Cristo Jesus pagahingabuton. 13Pero ang malaut nga mga tawo kag ang mga malimbungon magamalain pa gid. Patalangon nila ang iban kag sila patalangon man. 14Pero ikaw imo, magpadayon sa mga kamatuoran nga gintudlo sa imo kag imo ginatuohan sing malig-on. Kay nakahibalo ka kon sin-o ang imo mga manunodlo, 15kag dumdoma nga sugod sang bata pa ikaw, nakahibalo na ikaw sang Balaan nga mga Kasulatan, nga makahatag sa imo sing kaalam padulong sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Cristo Jesus. 16Kay ang bug-os nga Kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang mga sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi, 17agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios masangkapan kag mangintakos sa paghimo sang tanan nga sahi sang maayo nga buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\