2 TIMOTEO 4

1Sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus nga magahukom sang tanan nga mga tawo nga buhi kag patay, tungod sang iya pagkari kag sang iya Ginharian, ginasugo ko ikaw 2sa pagwali sang pulong sang Dios. Magmaukod ka sa pagsugid sini sa nagakaigo ukon sa wala nagakaigo nga panahon. Konbensiha ang mga tawo, sabdunga, kag palig-una sila nga nagapanudlo nga may bug-os nga pagpasensya. 3Kay magaabot ang tion nga ang mga tawo indi na magpamati sa matuod nga pagtulon-an, kundi magasunod na lang sang ila kaugalingon nga luyag, kag magatipon sila sang madamo pa gid nga mga manunodlo nga magasugid sa ila sang luyag lang nila pamatian. 4Magabiya sila sa pagpamati sang kamatuoran kag magapati na lang sila sa mga patupato nga sugilanon. 5Pero ikaw imo, magpugong sang imo kaugalingon sa tanan nga mga bagay, magbatas sang pag-antos, magtuman sang bulohaton sang manugwali sang Maayong Balita kag maghimo sang tanan mo nga mga katungdanan subong isa ka alagad sang Dios. 6Nahanungod sa akon, ang tion nag-abot nga ako ihalad na, kag tion na ini nga magataliwan ako sa sini nga kabuhi. 7Nahimo ko na ang akon masarangan sa palumba, nadalagan ko na ang bug-os nga dalaganon kag natipigan ko ang pagtuo. 8Karon, ang padya sang pagdaog nagahulat sa akon, ang korona sang pagkamatarong nga ihatag sa akon sang Ginoo, ang matarong nga Hukom, sa sadto nga Adlaw—kag indi lamang sa akon, kundi sa tanan man nga nagahulat nga may paghigugma sang iya pagpahayag. 9Magtinguha ka gid sa pagkari sa akon sing madali. 10Kay si Demas naghigugma sini nga kalibutan kag ginbayaan niya ako. Nagkadto sia sa Tesalonica. Si Crescente nagkadto sa Galacia kag si Tito sa Dalmacia. 11Si Lucas lamang ang kaupod nakon diri. Dalha diri upod sa imo si Marcos, kay makabulig gid sia sa akon mga bulohaton. 12Ginpakadto ko si Tiquico sa Efeso. 13Kon magkari ka diri, dalha ang akon kunop nga ginbilin ko sa Troas kay Carpo. Dalha man ang mga libro, ilabi na ang mga nahimo sa panit. 14Si Alejandro nga platero naghalit gid sa akon. Ang Ginoo magabalos sa iya suno sa iya ginhimo. 15Mag-andam ka sa iya, kay tama gid ang iya pagpamatok sa amon gintudlo. 16Wala gid sing may nag-unong sa akon sa nahauna ko nga pagpangapin sang akon kaugalingon. Tanan sila nagbiya sa akon. Kabay nga indi ini pag-isipon sang Dios batok sa ila! 17Pero ang Ginoo nag-upod sa akon kag iya ako ginhatagan sing kusog, sa bagay nga nabantala ko ang bug-os nga pulong sang Dios agod makabati ang tanan nga mga Gentil, kag ginluwas ako sa baba sang leon. 18Ang Ginoo magaluwas sa akon sa tanan nga kalautan, kag iya ako dalhon nga indi maano didto sa iya langitnon nga Ginharian. Sa iya ang himaya sa wala sing katapusan! Kabay pa. 19Ginaabiabi ko si Priscila kag si Aquila kag ang panimalay ni Onesiforo. 20Si Erasto nagpabilin sa Corinto, kag ginbilin ko si Trofimo sa Mileto, kay nagmasakit sia. 21Magtinguha ka sa pagkari sa wala pa ang tigtulognaw. Ginaabiabi ka ni Eubulo, ni Pudente, ni Lino kag ni Claudia. Ginaabiabi ka man sang tanan nga mga kautoran. 22Ang Ginoo manginyara sa imo espiritu. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\