3 JUAN 1

1Pag-abiabi halin sa Tigulang sang iglesia— Sa kay Gayo nga akon gid ginahigugma. 2Hinigugma ko nga Gayo, kabay nga manginyara ka sa maayo nga kahimtangan kag sa maayo nga lawas, subong nga nahibaluan ko nga yara sa maayo nga kahimtangan ang imo espiritu. 3Nalipay gid ako sang pag-abot sang pila ka mga kautoran, kag nagsugid sila sa akon kon daw ano ang imo katutom sa kamatuoran, subong nga nagakabuhi ka sa gihapon suno sa kamatuoran. 4Wala sing butang nga makalipay sa akon sang sa mabatian ko nga ang akon mga anak nagakabuhi suno sa kamatuoran. 5Hinigugma ko nga Gayo, matutom ka gid sa mga butang nga imo ginahimo para sa mga kautoran, bisan nga mga dumoluong sila. 6Ginsugid nila diri sa iglesia ang imo kaayo. Kon sarang mahimo, buligi sila nga makapadayon sang ila pagpanglakaton sa bagay nga malipay ang Dios. 7Kay nagpanglakaton sila sa pag-alagad kay Cristo, nga wala nagabaton sang bisan ano nga bulig gikan sa mga di-tumoluo. 8Gani kita nga mga Cristianos kinahanglan magsakdag sini nga mga tawo, agod may bahin kita sa ila pagpangabudlay sa kamatuoran. 9Nagpadala ako sing malip-ot nga sulat sa mga katapo sang iglesia. Pero si Diotrefes nga luyag magpulopangulo sa ila, indi magpamati sang ginasiling ko. 10Gani kon mag-abot ako dira ipahayag ko ang tanan nga iya nahimo: ang iya tama kalain nga ginapanghambal nahanungod sa amon, kag ang mga kabutigan nga iya ginapanugid. Pero indi lamang amo ina, kundi indi pa niya pagbatunon ang mga kautoran kon magkadto sila dira, kag ginapunggan pa gani niya ang mga luyag magbaton sang mga kautoran, kag ginatinguhaan niya nga pahalinon sila sa iglesia! 11Hinigugma ko nga Gayo, indi pag-iluga ang malain, kundi iluga ang maayo. Ang nagahimo sing maayo iya sang Dios, kag ang nagahimo sing malain wala makakita sa Dios. 12Ang tagsatagsa nagasugid nga si Demetrio maayo nga tawo, kag ang kamatuoran nagapamatuod sini. Kami man makapanaksi sini kag nakahibalo kamo nga ang amon ginahambal matuod. 13May madamo pa ako nga inugsugid sa imo, pero indi ko luyag isulat ini. 14Nagalaom ako sa pagpakigkita sa imo sa indi madugay, kag magasugilanon ugaling kita. 15Ang paghidait manginyara sa imo. Ang tanan mo nga mga abyan nagapadala sang ila mga pag-abiabi sa imo. Abiabiha sing tag-isaisa ang tanan naton nga mga abyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\